ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Воден транспорт » Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Голям размерПредмет на дейност

Интернет страница: www.appd-bg.org

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" - гр.Русе е единствената специализирана организация в България, която осъществява целия комплекс от работи по поддържане на плавателния път, акваторията на пристанищата и зимовниците за осигуряване безопасността на корабоплаването в българския участък от реката.

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" е юридическо лице със седалище Русе - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и осъществява своята дейност съгласно Закона за администрацията, Закона за морските пространства вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Устройствения правилник за дейността на ИАППД и други нормативни актове.


ИЗВЪРШВА цялостни хидроморфоложки и хидроложки проучвания на реката;

СЪГЛАСУВА всички проекти и работи, свързани с комплексното използване на река Дунав;

УВЕДОМЯВА съответните ведомства и организации за вземане на предохранителни мерки при опасност от наводнения, ледови режим, рушене на брега и др.;

ИЗДАВА навигационни карти, хидрологични справочници и други навигационни помагала, двудневни и седемдневни прогнози за нивото на реката, публикува ежедневни прогнози за времето над българския участък на реката;

ПРЕДОСТАВЯ на всички заинтересувани министерства, ведомства, научноизследователски и проектантски институти в страната необходимите им материали и данни от проучванията на река Дунав.

ЧЛЕНУВА като официален представител от България на GIS Forum - Форум който работи по проекти свързани с река Дунав и вътрешните водни пътища под патронажа на Дунавската комисия.
Структура

 

В състава на Агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" влизат следните дирекции:

 

 

 • Дирекция "Административно-правна и финансово-стопанско обслужване"
 • Дирекция "Хидрология и хидрометеорология"
 • Дирекция "Поддържане на плавателния път и техническа"Устройствен правилник

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА Р. ДУНАВ"

 

В сила от 12.05.2000 г.
Приложение № 2 към ПМС № 74 от 04.05.2000 г.
Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2000г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г.
Основни функции

 


 

Изпълнителна Агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - гр.Русе е към министъра на транспорта.

Изпълнителната агенция е администрация за осъществяване на административно обслужване и свързаните с това дейности към определен министър.

Изпълнителна агенция се създава с постановление на Министерския съвет. Тя е юридическо лице, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

Изпълнителната агенция се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Изпълнителният директор на изпълнителната агенция се назначава от министъра, към който е създадена агенцията, съгласувано с министър-председателя за срок пет години без ограничения за броя на мандатите, за които едно лице може да заема тази длъжност.

Функции

 1. Агенцията изпълнява функции в съответствие с вътрешното и международното право относно обслужване проучването и поддържането на условията за корабоплаване във вътрешните водни пътища на Република България.
  1. Агенцията участва в работата на Дунавската комисия в Будапеща, в Работната група по вътрешен воден транспорт към Европейската кономическа комисия (ИКЕ ) при ООН в Женева в Смесената българо-румънска комисия за р. Дунав в Смесената българо-румънска комисия за моста Русе - Гюргево, както и в работата на други  международни организации, свързани с инфраструктурата, екологията и други проблеми по р. Дунав и по европейските вътрешни водни пътища.
  2. Агенцията изготвя становища по проектите на актове на органите и организациите по т.1 и участва със свои експерти и специалисти в работните им сесии.
  3. Агенцията осигурява изпълнението на решения и препоръки на международните органи и организации по т. 1, отнасящи се до българския участък от р. Дунав.
 2. Агенцията осъществява дейността си, като:
  1. осигурява навигационно-пътната обстановка чрез дъноудълбочителни, водолазни, трални и съдоподемни дейности за поддържане на корабоплавателния път по р.Дунав и в акваториите на пристанищата и зимовниците, за безопасността на корабоплаването в общия българо-румънски участък от реката;
  2. изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на р.Дунав в българския участък, както следва: колебания на водното ниво; скорост и направление на течението;дебит на реката; рушене на бреговете и островите; образуване на пясъчни наноси и ледови явления;
  3. събира и разпространява информация за състоянието на корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката;
  4. изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на реката в зоната на моста Русе - Гюргево и организира безпрепятствено корабоплаване;
  5. обработва материалите и данните от хидроморфоложките проучвания и издава лоции, навигационни карти, планове, годишници, справочници и други пособия за нуждите на корабоплаването на Дунавската комисия и на смесените българо-румънски комисии;
  6. осигурява информация в областта на проучванията на реката;
  7. уведомява съответните органи, министерства и ведомства за вземането на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушене на брега и други;
  8. проучва и дава съгласие по проектите за изграждане на хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката;
  9. дава съгласие за разполагането на технически съоръжения за добив на инертни материали от гледна точка на корабоплаването, рушенето на брега, островите;
  10. извършва хидрометеорологичните наблюдения в българския участък посредством станциите Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра за осигуряване на безопасността  на корабоплаването.
  11. Изпълнява проекти по поддържане и подобряване на условията за корабоплаване по р.Дунав

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на изпълнителната агенция се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

 
Административни услуги

 

 

 


Списък на унифицираните наименования на административните услуги - централна администрация:

1. Събиране и разпространяване на информация за състоянието на корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката
(нормативно основание: Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 15, т.3)

2. Съгласуване на проектите за изграждане на хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката
(нормативно основание :Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 15, т.9)

3. Съгласуване разполагането на технически съоръжения за добив на инертни материали от гледна точка на корабоплаването, рушенето на брега, островите
(нормативно основание: Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 15, т.10)

4. Изработване на кадастрални, топографски, навигационни и лоцмански карти на р. Дунав или на отделни участъци от нея, ситуационни хидрография планове, хидрография снимки, надлъжни и напречни профили на р. Дунав, свързани с проектирането и строителството по нея, за нуждите на речния транспорт и по заявка на физически и юридически лица
(нормативно основание:  Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 15, т.6)

5. Предоставяне на всички заинтересовани министерства, ведомства, научно-изследователски и проектантски институти в страната, необходимите им материали и данни от проучванията на р. Дунав
(нормативно основание: Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 15, т.7)

6. Извършване на водолазни, драгажни, съдоподемни и аварийно спасителни услуги съгласно утвърден ценоразпис
(нормативно основание: Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 6)

7. Изработване и разпространяване на електронни навигационни карти съгласно международните стандарти за българския участък на р. Дунав
(нормативно основание:  Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 21, т.45)

8. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав Закон за водите - чл. 52, ал. 1, т.2;
(нормативно основание:  Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл.15, т.15)

На сайта на АППД - Русе: http://www.appd-bg.org е публикувана за безплатно ползване следната информация:

 • хидрометеорологичен бюлетин;
 • опасност от наводнения;
 • водни стоежи на реката в реално време;
 • бюлетин за навигационно-пътевата обстановка;
 • критични участъци;
 • препоръчителен фарватер;
 • естествени укрития.
 • електронни навигационни карти
 • статистика на водните ниваАдрес и контакти

 

 

Интернет страница: www.appd-bg.org

БЪЛГАРИЯ
пощенски код: 7000
гр. Русе
ул. "Славянска" №6

Централа:
(082)823 133, (082)823 134,
(082)823 135, (082)823 136,
0889 418 458, 0889 419 182
Факс: (082)823 131

Изпълнителен директор
Тел: (082)823 130
Факс: (082)823 131
E-mail: director@appd-bg.org

Главен секретар
Тел: (082)823 132
Факс: (082)823 131
E-mail: gl_sekretar@appd-bg.org

Дирекция "Административно-правно и финансово стопанско обслужване"
Тел: (082) 823 132
E-mail: apfso@appd-bg.org 

Дирекция "Поддържане на плавателния път и техническа"
Директор: Росен Владимиров Райков
Тел: (082) 823 133
E-mail: dnpchrd@appd-bg.org

Дирекция "Хидрология и хидрометеорология"
Тел: (082) 823 134
E-mail: dhhm@appd-bg.org

Дежурни хидрометеоролози:
Ново село: (09316) 2206
Лом: (0971) 60203
Оряхово: (09171) 2062
Свищов: (0631) 43340
Русе: (082) 823 799
Дежурни ХМС - Русе: 0885 020485
Силистра: (086) 823581

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени