ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Информационни технологии » Нормативни актове

Наредби

Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
(Приета с ПМС № 97 от 16.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г.)

Наредба за електронните административни услуги (260.9 KB)
(Приета с ПМС № 107 от 19.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 58 от 30.07.2008 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 48 от 31.05.2013 г.)

Наредба за изисквания към единна среда за обмен на електронни документи
(Приета с ПМС № 158 от 02.07.2008 г., Обн. ДВ. бр.62 от 11 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.)

Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност
(Приета с ПМС № 279 от 17.11.2008 г., обн., ДВ, бр. 101 от 25.11.2008 г., в сила от 25.11.2008 г., изм., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 102 от 30.12.2010 г.)

Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (111.99 KB)
(Приета с ПМС № 98 от 16.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 102 от 30.12.2010 г., бр. 48 от 31.05.2013 г.)

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите  (382.53 KB)
(Приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 102 от 30.12.2010 г., бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 15.03.2012 г.(*) - изм., бр. 106 от 30.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 21 от 13.05.2012 г., в сила от 15.03.2012 г., бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 48 от 31.05.2013 г., бр. 108 от 17.12.2013 г.)

Наредба № 18 за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура от 3 юни 2005 г.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени