ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Политики

Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015

Настоящата обща стратегия за електронно управление служи за основа, на базата на която ще се разгърнат секторните политики – стратегии, цели и дейности на ниво министерства и агенции.

Документът е валиден до края на 2015 г.
Стратегията е приета с Решение № 958 на Министерския съвет от 29.12.2010 г.

Приложение
 ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2011-2015 (554.38 KB)

© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени