ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Политики » Оперативна съвместимост

Регистри за оперативна съвместимост на електронното правителство
Регистрите се поддържат от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Регистрите се водят чрез поддържане на единна централизирана база от данни. В регистрите се поддържа история на вписванията.


Регистърът на регистрите и данните съдържа данни за всички регистри, списъци и други набори от данни, водени от административните органи в Република България, осигурява уникален индекс за всеки набор от данни или раздел от набор от данни, поддържа определения на неунифицирани и унифицирани данни и унифицирани определения на етапи на административни услуги и процедури.

Регистърът на информационните обекти съдържа формализирани технологични описания на информационните обекти, събирани, създавани, съхранявани и обработвани от административните органи в рамките на тяхната компетентност.

Регистърът на електронните услуги съдържа формализирани технологични описания на електронните административни услуги и вътрешните електронни административни услуги.

 

Списък на акредитираните лица - Разпоредбите за акредитиране на лица са в сила до 31 май 2013 г. съгласно приетите изменения и допълнения в Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (НОИСИС).

Списък на удостоверените системи – съдържа публичен списък на удостоверените информационни системи, удостоверени по реда на НОИОСИС, поддържан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Списък на удостоверените приложения - съдържа публичен списък на удостоверените програмни приложения, удостоверени по реда на НОИОСИС, поддържан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Списък на удостоверените технически спецификации - съдържа публичен списък на удостоверените технически спецификации, удостоверени по реда на НОИОСИС, поддържан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени