ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Термини на информационното общество

E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
e-business apps   приложения за електронен бизнес

Electronic business, or e-business, is the application of information and communication technologies (ICT) in support of all the activities of business. Applications can be divided into three categories:

1 . Internal business systems:
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Document Management System (DMS)
 • Human Resources Management (HRM)
2 . Enterprise communication and collaboration:
 • VoIP
 • Content Management System
 • E-mail
 • Voicemail
 • Web Conferencing
 • Digital work flows (or business process management)
3 . Electronic Commerce - business-to-business electronic commerce (B2B) or business-to-consumer electronic commerce (B2C):
 • Internet shop
 • Supply chain management
 • Online marketing
 • Offline marketing

Classification by provider and consumer

Roughly dividing the world into providers/producers and consumers/clients one can classify e-businesses into the following categories:

 • business-to-business (B2B)
 • business-to-consumer (B2C)
 • business-to-employee (B2E)
 • business-to-government (B2G)
 • government-to-business (G2B)
 • government-to-government (G2G)
 • government-to-citizen (G2C)
 • consumer-to-consumer (C2C)
 • consumer-to-business (C2B)

Електронен бизнес, или е-бизнес, е използването  на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в подкрепа на всички дейности на бизнеса. Приложенията могат да бъдат разделени в три категории:

1 . Вътрешни бизнес системи:
 • ( CRM )
 • ( ERP )
 • ( DMS )
 • Управление на човешките ресурси ( УЧР )
2 . комуникация и сътрудничество между предприятия:
 • VoIP
 • Система за управление на съдържанието
 • E - поща
 • Гласова поща
 • Уеб-конферентна връзка
 • цифрови работни потоци ( или управление на бизнес процеси )
3 . електронна търговия  - бизнес - към-бизнес ( B2B) или бизнес - към-потребител  ( B2C ):
 • интернет магазин
 • управление на веригата за доставки
 • Онлайн маркетинг
 • Offline маркетинг
Класификация от доставчика и потребителя
При грубо разделяне на света на доставчиците / производителите и на потребителите / клиентите могат да се класифицират електронни предприятия в следните категории :
 • бизнес - към-бизнес ( B2B)
 • бизнес - към-потребител ( B2C )
 • бизнес-към - служител ( B2E )
 • бизнес-към -правителство ( B2G )
 • правителство - към-бизнес ( G2B )
 • правителството за управление ( G2G )
 • правителство до гражданите ( G2C )
 • потребителите към потребителите ( C2C )
 • потребители - към-бизнес ( C2B )
e-campaigning   електронни кампании

E-campaigning is engaging by electronic means with people in a co-ordinated way and encouraging people to engage with one another in order to mobilise individuals in electoral and other campaigns and/or persuade them to promote a particular causeл.

E-кампаниите се ангажират да привлекат по електронен път хората, да ги мобилизират  в изборни и в други кампании и да ги насърчат за постигането на определена кауза.
economic globalization   икономическа глобализация
Economic globalization implies that national economies are interlinked and interdependent. It is less possible for national governments in a global economy to manage their economies and to resist their organization along free market lines. Икономическата глобализация означава, че националните икономики са взаимно свързани и взаимно зависими. В една глобална икономика е по-малко възможно националните правителства да управляват икономиките си и да се противопоставят на тяхната организация в свободни пазарни рамки.
economically advantageous offer   икономически най-изгодната оферта


economies of scale   икономии от мащаба
Reduction in cost-per-unit resulting from increased production, realized through operational efficiencies. Economies of scale can be accomplished because as production increases, the cost of producing each additional unit falls. Икономиите от мащаба се реализират когато увеличението на производството води до намаляване на средните разходи.
economies of scope   икономии от обхвата
An economic theory stating that the average total cost of production decreases as a result of increasing the number of different goods produced. Икономии от обхвата съществуват там, където средните разходи за производството на един продукт са по-ниски като резултат от едновременното му производство с друг продукт от същото предприятие.
e-consultation   е-консултация
E-consultation is a way of collecting the opinions of designated persons or the public at large on a specific policy issue without necessarily obliging the decision-maker to act in accordance with the outcome.
E-консултация е начин за събиране на становищата на определени  лица или на обществото като цяло по конкретен въпрос на политиката, без непременно да задължава вземащият решение да действа в съответствие с резултатите.
ecosystem   екосистема
A community of interacting “organisms” and their environment; a complex network or interconnected system. Общност от взаимодействащи си „организми” и тяхната обкръжаваща среда.
e-democracy   е-демокрация

It makes use of e-participation, e-deliberation and e-forums.

Иползва електронното участие, електронното обсъждане и електронните форуми.
e-education   електронно образование


e-election   е-избор
A political election in which electronic means are used in one or more stages. Политически избор, в който се използват електронни средства в един или повече етапи.
e-environment   е-околна среда
E-environment is the use and promotion of ICT for the purposes of environmental assessment and  protection, spatial planning, and the sustainable use of natural resources, and includes public participation.
E-околна среда е използването на информационните и комуникационните технологии за оценка и защита на околната среда, за пространствено планиране и за устойчиво използване на природните ресурси, което включва и участието на обществеността.
effectiveness   ефикасност
To produce the intended or expected result. Да бъде произведен планирания или очаквания резултат.
efficiency   ефективност, производителност
Getting the most output from the least input. Получаване на най-висок резултат с най-малко вложени средства.
e-governance   електронно управление
Several dimension and factors influence the definition of e-Governance. The word “electronic” in the term e-Governance implies technology driven governance. E-Governance is the application of information and communication technology (ICT) for delivering government services, exchange of information communication transactions, integration of various stand-alone systems and services between Government-to-Citizens (G2C), Government-to-Business(G2B),Government-to-Government ( G2G) as well as back office processes and interactions within the entire government framework.

Управление, при което промените в структурата, процесите и начините на работа на държаните органи се постигат чрез използването на ИКТ.

e-government   електронно правителство

E-Government consists of the digital interactions between a government and citizens.

Eлектронното правителство се състои от цифрови взаимодействия между правителството и гражданите.
e-health   електронно здравеопазване
Healthcare practice supported by electronic processes and communication. Здравна практика подпомагана от електронни процеси и комуникация.
e-inclusion   e-приобщаване
The political and technological empowerment of citizens irrespective of age, gender, education, socio-economic situation, language, special needs and place of residence by electronic means. Политическо и технологично овластяване на гражданите независимо от тяхната възраст, пол, образование, социално-икономически статус, език, специални нужди и място на пребиваване с електронни средства.
e-infrastructurе   е-инфраструктура
E-infrastructure is the term used for the technology and organisations that support research undertaken in this way. It embraces networks, grids, data centres and collaborative environments, and it can include supporting operations centres, service registries, single sign-on, certificate authorities, training and help-desk services. Most importantly, it is the integration of these that defines e-infrastructure. Е-инфраструктура е термин, използван за технологията и организациите, които подкрепят изследванията, предприети по този начин. Тя обхваща мрежи, центрове за данни и съвместни среди и може да включва поддържащи оперативни  центрове, регистри на услуги за еднократно влизане, сертифициращи органи, обучение и помощни  услуги. Най-важното е интегрирането на изброеното, което определя е-инфраструктурата.
e-initiatives   е-инициативи
Proposals raised by citizens through ICT. Предложения издигнати от гражданите чрез ИКТ.
e-justice   е- правосъдие
The use of ICT in the conduct of justice. Използването на ИКТ при правораздаването.
e-learning   електронно обучение
А process of information sharing and creating knowledge by using electronic means, such as a virtual classroom. Процес на споделяне на информация и създаване на знания чрез използването на електронна среда като виртуална класна стая.
electromagnetic compatibility   електромагнитна съвместимост
The capacity of the equipment to perform satisfactorily in its working electromagnetic environment without causing harmful interference with any of the facilities operating in the same electromagnetic environment. Способността на съоръжението да функционира със задоволително качество в работната му електромагнитна обстановка и да не създава вредно въздействие за нито едно от съоръженията, работещи в същата електромагнитна обстановка.
electro-magnetic interference   eлектромагнитни смущения
Interference by electromagnetic signals that can cause reduced data integrity and increased error rates on transmission channels. Смущения от електромагнитни сигнали, които могат да породят нарушена цялостност на данните и увеличен процент на грешките по канала за пренос.
electromagnetic waves   електромагнитни вълни

Waves  that contain an electric field and a magnetic field and carry energy. They travel at the speed of light. Light, microwaves, x-rays, and TV and radio transmissions are all kinds of electromagnetic waves.

Разпространяващи се в пространството взаимно свързани електрични и магнитни полета, които се изменят във времето.  За разпространението на електромагнитните вълни не е необходима материална среда. Те могат да се разпространяват и във вакуум.
electronic ballot box   електронна избирателна кутия
Electronic means by which the votes are stored pending being counted. Електронни средства, чрез които се съхраняват гласовете в очакване да се преброят;
Electronic Commerce Act   Закон за електронна търговия (ЗЕТ)


electronic communication service   електронна съобщителна услуга
A service that entirely or mainly includes transmission of signals over an electronic communications network, including services related to the transmission and radio transmission. Услуга, която изцяло или предимно включва пренос на сигнали по електронни съобщителни мрежи и мрежи за радиоразпръскване.
Electronic Communications Act   Закон за електронните съобщения (ЗЕС)

Electronic Communications Committee (ECC)   Комитет за електронни комуникации (съобщения)
It is responsible for radiocommunications and telecommunications matters. Той отговаря за радиосъобщителни и далекосъобщителни въпроси.
electronic communications devices   електронни съобщителни устройства
Any electronic communications equipment and related technical means, including antennas. Вякакви електронни съобщителни съоръжения и свързаните с тях технически средства, включително антени.
electronic communications equipment   Електронно съобщително оборудване
All electronic communications facilities and technical means related to them, including antenas. Всякакви електронни съобщителни съоръжения и свързаните с тях технически средства, включително антени.
electronic communications network   електронна съобщителна мрежа
A totality of conveyance facilities and, where applicable, switching and/or routing facilities and other resources, including network elements which are not active, which permit the conveyance of signals by wire, radio, optical or other electromagnetic means, including satellite networks, fixed (circuit- and packet-switched, including Internet) and mobile terrestrial networks, electricity distribution networks, to the extent that they are used for the purpose of transmitting signals, networks used for radio and television broadcasting, and cable electronic communications networks used for broadcasting of radio and television programme services, irrespective of the type of information conveyed. Съвкупност от преносни съоръжения и други ресурси,  които позволяват пренос на сигнали, включително за разпространение на радио и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация.
Electronic Document and Electronic Signature Act   Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)


Electronic Fund Transfer (EFT)   електронно прехвърляне на средства
Any funds transmitted by an electronic terminal, telephone or computer. Средства прехвърлени от електронен терминал, телефон или компютър.
Electronic Government Act   Закон за електронно управление (ЗЕУ)


electronic ID card   eлектронна лична карта
An official electronic proof of  identity, making it possible to sign electronic documents with a legal signature. Официален електронен документ, доказващ самоличност, който също така дава право на притежателя да подписва електронни документи.
Electronic Industries Alliance (EIA)   Съвет за електронна индустрия
The Electronic Industries Alliance is an alliance of trade organizations that together have developed data transmission standards. Всяко съобщение във вид на текст, глас, звук или изображение, изпратено чрез обществена електронна съобщителна мрежа, което може да бъде съхранено в нея или  да бъде получено от получателя.
electronic signature   електронен подпис

Аny information in electronic form, added to or logically related to the electronic statement, intended to establish its author.

Средство за електронна идентификация, извършена с цел да се удостовери самоличността на изпращача и да се гарантира, че информацията не е била променяна между изпращането и получаването й.
electronic signature certificate   удостоверение за електронен подпис
An electronic document, issued and signed by the provider of identification services that includes the author of the e-signature and other requisites, necessary for its functioning. Електронен документ, издаден от доставчик на удостоверителни услуги, който съдържа автора на електронния подпис и други необходими за функционирането му реквизити.
electronic statement   електронно изявление
A verbal statement submitted in a digital form by means of a common convertion standard, reading and visual presentation of information. Словестно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информация.
e-legislation   е-законодателство
The use of ICT for drafting, commenting on, consulting, structuring, formatting, submitting, amending, voting on and publishing laws passed by elected assemblies. Използване на ИКТ за изготвяне на законопроекти, за коментар, консултиране, структуриране, форматиране, подаване, изменение, гласуване и издаване на закони, приети от парламенти.
e-mediation   е-медиация
The use of ICT to find means of resolving disputes without the physical presence of the opposing parties. Използване на ИКТ за разрешаване на спорове, без физическото присъствие на противостоящите страни.
e-money   електронни пари

Electronic, non-physical forms of currency.

Електронна, нефизическа форма на разменно средство.
empowerment   овластяване
Policies and measures to support citizens’ rights, in order to provide resources for participation. Разработването на видове политики и мерки в подкрепа на правата на гражданите за осигуряване на средства за участие.
enabler   фактор, стимул


encryption   криптиране
The process of transforming information (referred to as plain text) using an algorithm (a “cipher”) and thus render it unreadable to anyone not possessing special knowledge, usually referred to as a key. The result of the process is encrypted information (in cryptography, referred to as “ciphertext”).
Процес на трансформиране на информацията като се използва алгоритъм  ("шифър") и по този начин се прави неразбираема за всеки, който не притежава необходимия ключ.
end user   краен потребител

enhanced cooperation (close cooperation)   засилено/тясно сътрудничество
Intensive collaboration and exchange at all levels - global, regional and local. Интензивно сътрудничество и размяна на всички равнища – глобално, регионално и местно.
enhanced digital television equipment   усъвършенствано цифрово телевизионно оборудване
External devices intended to connect television sets that are able to receive digital television signals. Външни устройства, предназначени за свързване към телевизионни приемници, способни да приемат цифров телевизионен сигнал.
enterprise application   бизнес приложение
The term used to describe applications - or software - that a business would use to assist the organization in solving enterprise problems. When the word "enterprise" is combined with "application," it usually refers to a software platform that is too large and too complex for individual or small business use. Приложения  или софтуер, които бизнеса ще използва, за да помага на организацията за решаване проблемите на предприятието. Когато думата "предприятие" се комбинира с "приложение ", това обикновено се отнася до софтуерна платформа, която е твърде голяма и твърде сложна за индивидуална употреба  или за малък бизнес.
enterprise cloud backup   архивиране на бизнес облак
Enterprise-grade cloud backup solutions typically add essential features such as archiving and disaster recovery to cloud backup solutions. Облачните решения за архивиране за предприятия  обикновено добавят съществени характеристики, като например архивиране и възстановяване след бедствие към облачни решения за архивиране.
enterprise resource planning (ERP)   Планиране на ресурсите на предприятието

Business management software—usually a suite of integrated applications—that a company can use to store and manage data from every stage of business.

Многофункционална информационна система от програмни модули, които поддържат основните вътрешни работни процеси на една компания.
entity   предприятие
A company that exists as a distinct, independent, or self-contained unit. Фирма, която съществува като отделна, независима или самостоятелна единица.
entrepreneurship   предприемачество
The process to start a business venture and to search for change, respond to it and exploit it as an opportunity. Процес на стартиране на бизнес начинание и търсене на промяна, отговор и изследването и като възможност.
ENUM   протокол

The most prominent facility for telephone number mapping is the E.164 Number Mapping (ENUM) standard. It uses special DNS record types to translate a telephone number into a Uniform Resource Identifier (URI) or IP address that can be used in Internet communications.

Telephone number mapping is a system of unifying the international telephone number system of the public switched telephone network with the Internet addressing and identification name spaces. Internationally, telephone numbers are systematically organized by the E.164 standard, while the Internet uses the Domain Name System (DNS) for linking domain names to IP addresses and other resource information. Telephone number mapping systems provide facilities to determine applicable Internet communications servers responsible for servicing a given telephone number using DNS queries.
Съкращение за протокола, интегриращ международната номерационна система, определена с Препоръка Е.164 на ITU-Т, с препоръка на DNS-  системата за имена на домейните в Интернет. Протоколът ENUM се използва за превръщането на номерата в имена на домейни и осъществяването на връзка със съответните IP адреси. По този начин всеки потребител, идентифициран с един телефонен номер, ще може да получава телефонни обаждания, факсове и електронна поща.
e-Parliament   електронен парламент (е-парламент)
The use of ICT by elected representative assemblies, their members, political and administrative staff in the conduct of their tasks, in particular for the purposes of actively involving citizens. Използване на ИКТ от избрани представителни събрания, от техни членове и от  политическия и административен персонал за изпълнението на зтехните задачи, по-специално за целите на активното  интегриране на гражданите.
e-petitioning   е-петиция
E-petitioning is the electronic delivery of a protest or recommendation to a democratic institution:citizens sign a petition and possibly engage in a discussion on the subject by putting their names and addresses online. E-петицията е електронен израз на протест или препоръка до демократична институция: гражданите подписват петиция и евентуално участват в дискусия по темата с техните имена и адреси онлайн.
e-polling/e-surveying   е-анкета (е-проучване)
E-polling/e-surveying allows opinions to be obtained informally, by electronic means, from random or selected persons, usually in connection with a proposal and a set of possible responses. E-анкета (е-проучване) позволява становищата да бъдат получени неофициално чрез електронни средства от случайни или избрани лица, обикновено във връзка с направено предложение, или с представянето на набор от възможни отговори.
equitable market   справедлив пазар
A market having or exhibiting equity:  dealing fairly and equally with all customers concerned. Пазар, в който има или се представя равенство:  отнася са честно и равнопоставено  със  всички заинтересовани клиенти.
equity   собствен капитал


e-referendum   е-референдум
A referendum in which electronic means are used in one or more stages. Референдум, в който се използват електронни средства в един или повече етапи.
estimated cost   прогнозна стойност
An expense that has been forecast and which pertains to a given business purpose, product or project. Разход, който е прогнозиран и се отнася до определена бизнес цел, продукт или проект.
ethernet   етернет
Baseband LAN specification invented by Xerox Corporation and developed jointly by Xerox, Intel, and Digital Equipment Corporation. Ethernet networks use CSMA/CD and run over a variety of cable types at 10 Mbps or more. Ethernet is similar to the IEEE 802.3 series of standards. Тип локална мрежа, която използва CSMA/CD и работи с разнообразни видове кабели със скорост 10 или повече Mbps. Стандартът за Етернет е подобен на IEEE 802.3 серията от стандарти.
ethernet port   ethernet  порт
RJ-45 socket that is used to connect a computer to a cabled local area network. RJ-45 конектор, който се използва за свързване на компютъра с локалната кабелна мрежа.
EU Charter of Fundamental Rights and Freedoms   Харта на основните права и свободи на Европейския съюз
A document adopted with the purpose to mainstream fundamental rights more into the administrative activities of the Union. Endorses rights, liberties and principles for the EU citizens and residents in the EU law. Документ, чиято цел е да допринесе за по-широкото съобразяване с основните права в административната практика на Европейския съюз. Закрепва в правото на ЕС права, свободи и принципи на европейските граждани и пребиваващите жители.
EU presidency   Председателство на ЕС
The EU Presidency is responsible for setting the priorities for the Council of Ministers. It will usually set specific objectives to achieve during the six months of responsibility. Every EU Member State runs the presidency in turn. Представителството на ЕС отговаря за определянето на приоритетите за Съвета на министрите. То обикновено поставя определени цели, които трябва да бъдат постигнати по време на шест-месечната отговорност. Всички държави-членки на ЕС се редуват да поемат председателството.
Eucalyptus   Платформа с отворен код
An open source cloud computing and Infrastructure-as-a-Service (IaaS) platform for enabling private clouds. Платформа с отворен източник за изчислителни облаци и инфраструктура-като-услуга (IaaS) за обезпечаване на  частните облаци.
Eurodig (EuroDIG)   Евродиг
The Pan-European dialogue on Internet governance is an open platform for informal and inclusive discussion and exchange on public policy issues related to Internet Governance. Общоевропейският диалог по проблемите на Интернет управлението (Евродиг) е отворена платформа за неформални и обединяващи дискусии и обмен относно въпросите свързани с обществената политика по управлението на Интернет.
European Audiovisual Observatory   Европейска аудиовизуална обсерватория
The European Audiovisual Observatory is an example of an existing Council of Europe institution that has been promoting transparency for 20 years.  It works for Internet freedom - including on issues such as media concentration, literacy and pluralism, the role of search engines, the right to access public information, interoperability, on-demand media services, and copyright issues. Обсерваторията е единствената паневропейска организация за обществени услуги, която се занимава със събиране и разпространение на информация относно европейската аудиовизуална индустрия и играе жизнено важна роля чрез предоставянето на подробна информация за сектора както на публичните, така и на частните организации в тази област.
European Broadcasting Union (EBU)   Европейски съюз за радиоразпространение
The European Broadcasting Union is the largest association of national broadcasters in the world. It promotes cooperation between broadcasters and facilitates the exchange of audiovisual content. The EBU works to ensure that the crucial role of public service broadcasters is recognised and taken into consideration by decision-makers. Европейският съюз за радиоразпространение е най-голямата организация на национални телевизионни и радио оператори в света. Тя насърчава сътрудничеството между предаващите организации и улеснява обмена на аудио-визуално съдържание. Европейският съюз за радиоразпространение работи за признаване и утвърждаване на основната роля на обществените оператори.
European citizens' initiative   Европейска гражданска инициатива
The European citizens' initiative allows EU citizens to participate directly in the development of the EU policies, by calling on the European Commission to make legislative proposals. Европейската гражданска инициатива  дава възможност на гражданите на ЕС да вземат пряко участие в създаването на видовете политики на Съюза като призовават Европейската комисия да прави законодателни предложения.
European Commission (ЕС) CION   Европейска комисия
The European Commission (EC) is the executive body of the European Union that represents the interests of Europe as a whole, not the interests of the separate countries. Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС, който представя интересите на Европа като цяло, а не интересите на отделните страни.
European Committee for Postal Regulation   Европейски комитет по пощенско регулиране (комитет на CEPT)


European Community   Европейска общност
The European Communities (sometimes referred to as the European Community or EC) are  three international organisations  governed by the same set of institutions. These are the European Coal and Steel Community (ECSC), the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (EAEC or Euratom). Европейските общности (понякога наричани Европейската общност или ЕО) са  три международни организации, които се управляват от един и същ набор от институции. Те са  Европейската общност за въглища и стомана  (ЕОВС), Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност по атомна енергия (ЕОАЕ или Евратом).
European Competitive Telecommunications Association  (ECTA)   Европейска асоциация за конкуренция в областта на електронните съобщения


European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)   Европейска конференция на пощенските и далекосъобщителните администрации


European Economic Area (EEA)   Европейско икономическо пространство
The European Economic Area (EEA) comprises the member-states of the European Union (EU)  plus Iceland, Liechtenstein and Norway, member states of the European Free Trade Association (EFTA). Европейската икономическа зона (или ЕИЗ)   се състои от страните-членки на Европейския съюз (ЕС) и страните-членки на ЕАСТ - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
European Free Trade Association (EFTA)   Европейска асоциация за свободна търговия
The European Free Trade Association (EFTA) is a free trade organisation between four European countries (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) that operates in parallel with – and is linked to – the European Union (EU). Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)  е търговски блок от четири европейски държави - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швеицария, която работи паралелно и в тясно сътрудничестрво с ЕС.
European integration   Европейска интеграция
The process transition from community to union extending cooperation in foreign and security policy, home affairs and justice, immigration and policing and establishing the notion of the European Union citizenship. European integration is a mechanism to escape nationalism. Процесът на преминаването от общност към съюз, като се разширява сътрудничеството в областта на външната политика и политиката на национална сигурност, вътрешните работи и съдебната система, имиграцията и поддържането на обществения ред и създава понятето европейско гражданство. Европейската интеграция е механизъм за избягване на национализма.
European Library   Европейска библиотека
An online portal designed to meet the needs of the research community worldwide which offers quick and easy access to the collections of the 48 National Libraries of Europe and leading European Research Libraries. Онлайн портал ъздаден, за да отговори на нуждите на изследователската общност по света, който предлага бърз и лесен достъп до колекциите на 48 национални библиотеки в Европа и водещи европейски изследователски библиотеки.
European Network and Information Security Agency (ENISA)   Европейска агенция за сигурност на мрежите и информацията
The European Union Agency for Network and Information Security, working for the EU Institutions and Member States. ENISA is the EU’s response to these cyber security issues of the European Union. Мисията на Агенцията е да подпомага осигуряването на високо ниво на сигурност на информационните мрежи и данните, пренасяни по тях. Това ще облагодетелства гражданите, потребителите, предприятията и публичния сектор в целия Европейския съюз.
European Norm   eвропейски стандарт


European Regulators Group (ERG)   Група на европейските регулатори
It acts as an interface between national authorities and the European Commission in order to bolster the internal market for electronic communications networks and services and it constitutes the connecting node between them and the EU. Тя обединява националните регулатори, и Европейската комисия за изграждане на единен вътрешен пазар за електронни съобщителни мрежи и услуги и е свързващото звено между тях и ЕС.
European Standard (EN)   Европейски стандарт
A standard adopted by some European Standartization Organization that obliges the EU member-states upon its introduction as an identical national standard to abolish its contradictory national standards. Стандарт, приет от европейска организация по стандартизация, задължаващ държавите-членки на Европейския съюз при въвеждането му като идентичен национален стандарт да се отменят противоречащите му национални стандарти.
European Strategy for a Better Internet for Children   Европейска стратегия за по-добър интернет за децата


European Telecommunications Network Operators Association   Европейска асоциация на операторите на далекосъобщителни мрежи


European Telecommunications Standards Institute (ETSI)   Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията
The European Telecommunications Standards Institute is a non-profit organization officially recognized by the European Union as a European Standards Organization. It produces globally-applicable standards for Information and Communications Technologies. Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията е нестопанска организация, официално призната от Европейския съюз като Европейска организация за стандарти. Тя произвежда глобално приложими стандарти за информационните и комуникационни технологии.
European Union (EU)   Европейски съюз (ЕС)

The European Union is an economic and political union of member-states. The EU operates through a system of supranational independent institutions and intergovernmental negotiated decisions by the member-states.

An unique international body signifying economic, monetary and to a larger extent political union brought about through voluntary cooperation among sovereign European states. It is the most successful example of regional cooperation.

Европейският съюз е политически и икономически съюз между държави-членки. ЕС работи чрез система от наднационални независими институции, с правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му от последните компетенции.

Уникална международна организация, символизираща икономически, монетарен и до голяма степен политически съюз, възникнал чрез доброволно сътрудничество между суверенни европейски държави. ЕС е най-успешният пример за регионално сътрудничество.
European Union citizenship   Гражданство в Европейския съюз
The right to live, work and be politically active in any European Union member-state. Правото да се живее, да се работи и да се участва в политическите дела на която и да е държава-членка на ЕС.
Europeana   Европеана
Europeana.eu is an internet portal that operates as an interface to millions of books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout Europe. Europeana.eu  е интернет портал, който функционира като интерфейс  на милиони книги, картини, филми, музейни предмети и архивни записи, цифровизирани в цяла Европа.
Eurostat   Евростат
A statistical office of the European Commission. Eurostat coordinates statistical activities of the Commonwealth's institutions and bodies. Статистическата служба на Европейската комисия. Евростат координира статистическите дейности на институциите и органите на Общността.
event (comp)   събитие (комп.)
A message indicating operational irregularities in physical or logical elements of a system or a response to the occurrence of a significant task, typically the completion of a request for information. Съобщение, което показва нередности във физическите или логически елементи на дадена система или отговор за изпълнение на определена задача, обикновено при обработка на запитване за информация.
event viewer   „наблюдател” на събития
An application that monitors system events, application events, and security events. Приложение, което наблюдава системните събития, поведението на приложенията и съобщенията за сигурност.
e-voting   e-гласуване

This is an e-election or e-referendum that involves the use of electronic means in at least the casting of the vote.

Това е електронен избор или електронен референдум, който включва използването на електронни средства, най-малко при гласоподаването.
ex-ante regulation   предварително регулиране
A process in which market analysis is being conducted for the future as an evaluation is being made, as well as a proposal for the future development of the competition of the corresponding market and measures are imposed to achieve an effective competition. Процес, при който пазарният анализ се извършва предварително, като се прави и оценка и предположение за бъдещото развитие на конкуренцията на съответния пазар и се налагат мерки с цел постигане на ефективна конкуренция.
Executive Agency "Electronic Communication Networks and Information Systems" (EA ECNIS)   Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС)
It  focuses on construction, maintenance, development, operation and management of an electronic communications network of public administration and national security needs (EESMDANS), which is a part of an integrated communications and information management system of the country and the armed forces. http://www.esmis.government.bg/ Тя осъществява изграждане, поддръжка, развитие, експлоатация и управление на единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност (ЕЕСМДАНС), която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили. http://www.esmis.government.bg/
Expert Working Groups   експертни работни групи


extent   степен
The space or degree to which something extends. Пространството или степента до която се простира нещо.
external suppliers   външни доставчици

eх-post regulation   последващо регулиране
A process that analyses the current state of competitiveness in a certain market and if necessary specific measures are imposed. Процес, при който се анализира текущото състояние на конкурентните условия на даден пазар и при необходимост се налагат специални корективни мерки.

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени