ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Термини на информационното общество

I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
I/O shield   входно-изходен щит
Grounded metal plate installed in the rear of the case that enables the motherboard connectors to be accessed from the outside of the case. Заземена пластинка инсталирана в задната част на кутията, която дава възможност на дънните конектори да бъдат достъпни от външната страна на кутията.
icon   икона
A small picture on a computer screen that you choose by pressing a button with the mouse in order to open a particular program. Малка картинка на компютърния екран, която се избира с натискане на клавиш на мишката, за да се стартира определена програма.
ICT-based Interoperable Fare Management (IFM)   оперативно съвместими системи за управление на заплащанията на билети/карти/такси за транспорт


identification   идентификация
The verification of a person’s identity. Проверка на самоличността на дадено лице.
inbox   входяща кутия
The mailbox that holds incoming e-mail or telephone messages. Пощенската кутия, която съдържа входящите електронни или телефонни съобщения.
incidental horizontal direct effect   инцидентен хоризонтален директен ефект

In a broad sense it means that provisions of binding EC law which are sufficiently clear, precise, and unconditional can be invoked and relied on by individuals before national courts to claim a right.

The narrow interpretation implies that a particular EU legislative act has the capacity to confer rights upon the individual citizen.

В широк смисъл означава, че закрилата на разпоредбите на европейското право, които са достатъчно ясни, точни и безусловни може да бъде потърсена и използвана от лицата пред националните съдилища, за да претендират за свои права.

Тясното тълкуване предполага, че отделен закондателен акт на Европейския съюз може да предостави права на даден гражданин.
incremental backup   частично архивиране
Procedure to back up all the files and folders that have been created or modified since the last full or normal backup. Процедура за архивиране на всички файлове и папки, които са били създадени или променени след последното пълно или нормално архивиране.
incremental costs   дългосрочни допълнителни  разходи
The additional cost of an additional quantity. It is similar to marginal cost, except that marginal cost refers to the cost of the next unit. Incremental cost might be the additional cost from the next  units. Допълнителните разходи от допълнително количество. Те са подобни на пределните разходи, с изключение на това, че пределния разход се тнася до разхода на следващата единица. Дългосрочният разход може да бъде допълнителен разход от следващите единици. (метод отдолу нагоре „bottom-up LRIC” (КРС).
incremental revenues   пределни (допълнителни) приходи


incremental value add   частична добавена стойност


incumbent   исторически оператор
Organisations having enjoyed special and exclusive rights or de-facto monopoly for the provision of voice telephony services before liberalisation, regardless of the role played in the provision of access by means of technologies alternative to the PSTN. Организации, които са наследили специални и изключителни права или де-факто монопол за предоставяне на гласови телефонни услуги преди либерализацията, независимо от ролята им  в предоставянето на достъп с помощта на технологиите, алтернативни на PSTN (обществена телефонна мрежа).
indefeasible right to use   неотменимо право на ползване
The exclusive, unrestricted, and indefeasible right to use the relevant capacity (including equipment, fibers, etc.) for any legal purpose. Изключително, неограничено и ненарушимо право да се използва съответния капацитет (включително оборудване, влакна и др.) за всякаква юридическа цел.
inductive applications   индуктивни приложения
Applications that use inductive connection. Приложения, които ползват индуктивна връзка.
Information and Communication Technologies (ICT)   Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Digital technologies have enormous potential to benefit our everyday lives and tackle social challenges. The Digital Agenda focuses on ICTs capability to reduce energy consumption, support ageing citizens' lives, revolutionises health services and deliver better public services. ICTs can also drive forward the digitisation of Europe's cultural heritage providing online access for all.

Information and Communications Technologies (ICT), which has been one of the main drivers of changes within society and businesses.

The development and use of Information and communication technologies (ICTs) in order to create jobs and generate economic growth; to provide better goods and services for all; and to build on the greater empowerment which digital technologies can bring in order to create a better world, now and for future generations.

Information and communications technology (ICT) is often used as an extended synonym for information technology (IT), but is a more specific term that stresses the role of unified communications [1] and the integration of telecommunications (telephone lines and wireless signals), computers as well as necessary enterprise software, middleware, storage, and audio-visual systems, which enable users to access, store, transmit, and manipulate information.

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет са един от основните двигатели за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите, за  иновативно и приобщаващо осигуряване на високо качество на живот на гражданите. Политиката в областта на ИКТ се определя като секторна политика с хоризонтално действие, защото ефектите и въздействието от нейното провеждане обхващат всички социално икономически сектори.

 

information society   информационно общество
A society in which information in all its aspects plays a crucial role in economic, political and cultural affairs underpinned by the wider use of computer technique and particularly the Internet. Information society is a global society due to the borderless nature of modern communications. Information society has three main characteristics. First, information is used as an economic resource. Secondly, it is possible to identify greater use of information among the general public. People use information more intensively in their activities as consumers The third characteristic of information society is the development of an information sector within the economy. The function of the information sector is to satisfy the general demand for information facilities and services.

Глобално общество, в което информацията във всичките й аспекти играе решаваща роля в икономическите, политическите и културните дела, подпомагана от широкото използване на комуникационни устрйства и особено на Интернет.

 

 

infrared (IR)   инфрачервен
Electromagnetic waves whose frequency range is above that of microwaves, but below that of the visible spectrum. Електромагнитни вълни (инфрачервени лъчи/инфрачервен сигнал), чиято честота е по-висока от тази на микровълните, но и по-ниска от тази на видимия спектър -технология за безжично свързване на мобилен телефон към различни устройства, като компютри; връзката може да се използва за разнообразни цели, напр. трансфериране на указател и друга информация от телефона на компютър.
infrared port   инфрачервен порт
A device port that works with infrared rays/infrared signal. Порт на устройство, работещ с инфрачервени лъчи/инфрачервен сигнал.
infrared scatter   разпръскване на инфрачервени лъчи
Infrared rays that are reflected by various surfaces.   Devices are able to connect without the line of sight, but data transfer rates are lower and distances are shorter. Инфрачервеи лъчи, които се отразява от различни повърхности. Устройствата могат да се свързват без пряка видимост, но скоростта за пренос на данни е по-ниска и разстоянията са по-малки.
InfraSolve   система за европейска координация
https://infrasolve.government.bg/InfraSolve/page/common/login?cid=13575 https://infrasolve.government.bg/InfraSolve/page/common/login?cid=13575
infrastructure sharing   съвместно използване на инфраструктура
А large part of the cost of deploying NGA networks is in the civil engineering work  Member States may decide in accordance with the EU regulatory framework for electronic communications, for instance, to facilitate the acquisition process of rights of ways, to require that network operators coordinate their civil engineering works and/or that they share part of their infrastructure. Голяма част от разходите за разгръщане на оптични кабелни мрежи са за строителни работи (например изкопни работи, полагане на кабели, вътрешно окабеляване и т.н.). Държавите-членки могат да решат в съответствие с регулаторната рамка на ЕС за електронните комуникации да улеснят процеса на придобиване на право на преминаване, да изискат операторите на мрежи да координират своите строителни работи и/или да предоставят част от своята инфраструктура за съвместно ползване.
Infrastructure-as-a-Service IaaS   инфраструктурата като услуга
IaaS is defined as computer infrastructure, such as virtualization, being delivered as a service. IaaS is popular in the data center where software and servers are purchased as a fully outsourced service and usually billed on usage and how much of the resource is used - compared to the traditional method of buying software and servers outright. It may also be called enterprise-level hosting platform. IaaS се определя като компютърна инфраструктура, като виртуализация и  се доставя като услуга. IaaS е популярна в центъра за данни, където софтуер и сървъри са  напълно аутсорсвана услуга и обикновено таксувани за използване и каква част от ресурса се използва - в сравнение с традиционния метод за закупуване на софтуер и сървъри. Може също така да се нарече платформа за корпоративно ниво хостинг.
INHOPE   ИНХОУП
INHOPE is the International Association of Internet Hotlines which coordinates a network of Internet Hotlines all over the world, supporting them in their struggle against illegal content and for making the Internet a safer and friendly environment. Under the framework of the European Commission’s Safer Internet Programme, Insafe and INHOPE work together to deliver a safer and better Internet. The two networks promote safe, responsible use of the Internet and mobile devices to children, young people and families. ИНХОУП е международната асоциация на горещите линии за безопасен Интернет, която координира мрежа от горещи линии по целия свят, като ги подкрепя в борбата им срещу незаконното онлайн съдържание и за превръщането на Интернет в по-безопасна и благоприятна среда. В рамките на Програмата за безопасен Интернет на Европейската комисия Инсейф и ИНХОУП работят съвместно за доставянето на по-сигурен и по-добър Интернет.Двете мрежи полагат усилия за насърчаването на безопасно и отговорно използване на Интернет и на мобилните устройства сред децата, младите хора и семействата.
in-house wiring   окабеляване в домa


inkjet printer   мастилноструен принтер


innovation   иновация
Creation of novel products and approaches, a crucial element of knowledge. Създаване на нови продукти и подходи, решаващ елемент на познанието.
input   входяща информация, знание

A dvice or opinions that help someone make a decision.

 

Съвет или мнение, което помага за вземане на решение.

input/output (I/O)   вход - изход
Any operation, a program or device which transfers data from/to the specific device. Всяка операция, програма или устройство, което прехвърля данни към или от определено устройство.
input/output (I/O) address   входно – изходен адрес
A unique hexadecimal memory address that is associated with a specific device. Уникален шестнадесетичен адрес в паметта, който се свързва с определено устройство.
Insafe   Инсейф
Insafe is a European network of Awareness Centres promoting the safe and responsible use of the Internet and mobile devices by empowering citizens and especially young people to use online technologies positively and effectively. Инсейф е европейска мрежа, състояща се от центрове за повишаване на информираността , която насърчава безопасното и отговорно използване на Интернет и на мобилните устройства, като подготвя гражданите и специално младите хора да ползват онлайн технологиите позитивно и ефективно.
insertion loss   внесени загуби (затихване)
In telecommunications, insertion loss is the loss of signal power resulting from the insertion of a device in a transmission line or optical fiber and iit s usually expressed in decibels (dB). В телекомуникациите затихване е загубата на мощност на сигнала в резултат от включването на дадено устройство за предаване, линия или оптични влакна и обикновено се изразява в децибели (db).
instant messaging (IM)   незабавно предаване на съобщение в реално време
Real-time text-based method of communication conducted over a network between two or more users. Метод за комуникаця, основан на предаване на текст в реално време между двама или повече потребители.
Institute for Public Administration (IPA)   Институт за публична администрация (ИПА)
The Institute for Public Administration organizes training of civil servants aiming at enhancing the modernization of public administration. One of the institute’s objectives is to raise the skills of civil servants to work under the conditions of e-government. http://www.ipa.government.bg/ Институтът за публична администрация провежда обучение на служителите от администрацията, с което допринася за модернизирането на държавната администрация. Една от целите на института е да подготвя служителите в администрацията за работа в условията на е-правителство. http://www.ipa.government.bg/
Institute of Technology and Development (ITD)   Институт за технологии и развитие
The Institute of Technology and Development Foundation is a nonprofit, nongovernmental organization motivated by the challenge to support the development of innovative ideas and technology transfer. It is designed to strengthen the academia-industry linkages, to raise the knowledge and innovation culture and entrepreneurial spirit of young people. http://itd-bg.eu/ Институтът по технологии и развитие е неправителствена организация, мотивирана от предизвикателството да се подкрепи развитието на иновативни идеи и трансфер на технологии. Тя е предназначена да укрепи връзките на академичните среди и промишлеността, за да се повиши културата на знанието и иновациите и предприемаческия дух на младите хора. http://itd-bg.eu/
insulation   изолация
High resistance material that inhibits the flow of current between conductors in a cable. Материал с висока устойчивост, който забавя потока електричество между проводниците в кабела.
intangible benefit   нематериални ползи
Intangible benefits are positive effects that cannot be held in hand, measured or given a monetary value. Положителни ефекти, които нямат физическо измерение, не могат да бъдат измерени или нямат парична стойност.
Integrated Drive Electronics (IDE)   интегрирано електронно устройство


Integrated Services Digital Network (ISDN)   цифрова мрежа, с интеграция на услугите
Communications protocol, offered by telephone companies, that permits telephone networks to carry data, voice, and other source traffic.

Комуникационен протокол, който се предлага от телефонните компании, позволяващ на телефонните мрежи да пренасят данни, глас и пр.

Стандарт при цифровите услуги за предване на глас, данни и видео по обикновенните медни кабели като осигурява по-висока скорост и качество на връзката.
integration   интеграция
A two-sided process enabling people to live together respecting each person’s dignity and values such as common good, pluralism and diversity, non-violence and solidarity, as well as encouraging them to participate in social, cultural, economic and political life. It requires the protection of the weak as well as the right to differ, to create and to innovate. Двустранен процес, който позволява на хората да живеят заедно, като уважават достойнството на всеки и ценности като общото благо, плурализма, разнообразието, ненасилието и солидарността. Това е процес, който насърчава хората да участват в социалния, културния, икономическия и политическия живот. Той изисква да се защищават слабите, както и правото да си различен, да създаваш и да изобретяваш.
Intelectual Property Rights   право на интелектуалната собственост
Тhe rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time. Правата, предоставени на лица над творенията на техните умове. Те обикновено дават на създателя изключително право върху използването на неговото / нейното творение, за определен период от време.
Intelligent Network services   интелигентни мрежови услуги
Services provided over electronic communications networks of an architecture which offers flexibility for the introduction of new options and services, including such managed by the user. Услуги, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи, с архитектура, осигуряваща гъвкавост при въвеждането на нови възможности и услуги, включително такива, управлявани от потребителя.
Intelligent Transport Systems (ITS)   интелигентни транспортни системи
Systems and services based on information and communications technologies, including processing, management, positioning, communications and electronics, which are used in road transport systems. Системи и услуги, базирани на информационни и съобщителни технологии, включително обработка, управление, позициониране, комуникации и електроника, които се използват в пътно-транспортните системи.
interception   прихващане

An activity of obtaining access to and providing electronic communications of a specific subscriber and the data related to the calls of the said subscriber, to the competent authorities.

Дейност за осъществяване на достъп до и предоставяне на електронни съобщения на даден абонат и данните, свързани с повикванията му, на компетентните органи.
interception interface   прихващащ интерфейс
A system of a monitoring centre and other input-output software and hardware of an undertaking implementing electronic communications, where access to the intercepted electronic communications or to the data related to the calls. Система от мониторинг център и други входно-изходни програмно-технически средства на предприятие, осъществяващо електронни съобщения, където се предоставя достъп до прихващаните електронни съобщения или данните, свързани с повиквания.
interconnection   взаимно свързване
Physical and logical linking of public electronic communications networks used by the same or a different undertaking in order to allow the users of one undertaking to communicate with users of the same or another undertaking, Физическо и логическо свързване на обществени електронни съобщителни мрежи, използвани от едно или от различни предприятия, за да се даде възможност на потребителите на едно предприятие да разменят съобщения с потребители от същото или друго предприятие.
intercultural dialogue   междукултурен диалог
Open and respectful exchange of views between individuals and groups with different ethnic, cultural, religious and linguistic backgrounds and heritage on the basis of mutual understanding and respect. It operates at all levels – within societies, between the societies of Europe and between Europe and the world at large. Открита и почтителна размяна на възгледи между лица и групи с различни етнически, религиозен и езиков произход и наследство въз основа на общо разбиране и уважение. Диалогът се развива на всички равнища – в обществата, между обществата в Европа и между Европа и света в най-широк смисъл.
interface   интерфейс
An electric, electronic, electromagnetic or optical system, including or not software and enabling interconnectivity or exchange of signals among facilities connected through it, while observing the respective technical specifications. Електрическа, електронна, електромагнитна или оптична система, включваща или не софтуер, която дава възможност за взаимна свързаност или обмен на сигнали между съоръжения, свързани чрез него, при спазване на съответните технически спецификации.
interference   смущение

1. Interference (communication), anything which alters, modifies, or disrupts a message as it travels along a channel.

2. Phenomenon in which electromagnetic or other waves are superimposed. If the maximum of one wave coincides with the maximum of another one resonance enhancement occurs in the place of the match.

1.Смущение (съобщителен термин) – всичко което променя, модифицира или нарушава съобщението докато то пътува по канала.

2.Явление, при което електромагнитни или други вълни се наслагват. Ако максимума на една вълна съвпадне с максимума на друга, се получава резонансно усилване на мястото на съвпадението.
interim meeting   междинна среща


Interior Gateway Protocol (IGP)   вътрешен шлюзов протокол
Internet protocol that is used to exchange routing information within an autonomous system. Интернет протокол, който се използва за обмяна на информация свързана с маршрутизирането в рамките на дадена автономна система.
Intermediate Access Point   междинна точка за достъп
In a local sub-loop (a partial local loop) connecting the network termination point at the subscriber's premises to a concentration point or a specified intermediate access point in the fixed public telephone network. В част от абонатната линия, свързваща крайната точка на мрежата в помещенията на абоната с точка на концентрация или определена точка на междинен достъп във фиксираната обществена телефонна мрежа.
intermediation (OECD)   посредничество
A process by which a firm, acting as the agent of an individual or another firm, benefits from its middleman position to foster communication with other agents in the marketplace that will  lead to transactions and exchanges, thus creating economic and/or social value. Процес, чрез който фирма, представяща лице или друга фирма, се възползва от позицията си на посредник, за да насърчи комуникацията с други субекти на пазара. Тази дейност води до сделки и обмен, създаващи икономическа и/или социална ценност.
internal cloud   вътрешен облак
Another name for a private cloud. Друго наименование на частен облак.
International Electrotechnical Commission (IEC)   Международна комисия по електротехника
An industry group that writes and distributes standards for electrical products and components. Индустриална група, която записва и разпространява стандартите за електрическите продукти и компоненти.
International Organization for Standardization (ISO)   Международна организация за стандартизация
An International organization that sets standards for networking. ISO developed the OSI reference model, a popular networking reference model. Международна организация, която определя стандарти (включително за изграждане на мрежи).
international standard   международен стандарт
A standard that is adopted by an international standards organization, or by an international organization operating standards and it is generally valid. Стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или от международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.
International Telecommunication   Международен съюз по далекосъобщения
The International Telecommunication Union is the United Nations specialized agency for information and communication technologies based in Geneva. The ITU is a member of the United Nations Development Group. Its membership includes 193 Member States and around 700 Sector Members and Associates. The ITU is committed to connecting all people around the world by protecting and supporting everyone's fundamental right to communicate. Международният съюз по далекосъобщения e специализирана агенция към ООН, която отговаря за информационните и комуникационните технологии. Седалището й е в Женева. Съюзът е член на Групата за развитие на ООН. В него участват 193 страни и около 700 членове от различни сектори и асоциации. Международният съюз по далекосъобщения е ангажиран с осъществяването на основното право на всеки да общува.
International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT)   Международен консултативен комитет по телефония и телеграфия


internet   интернет
A system of interconnected networks using an Internet Protocol, which allows them to function as an independent virtual network. Система от взаимносвързани мрежи, ползващи интернет протокол, което им позволява да функционират като самостоятелна виртуална мрежа.
Internet Architecture Board   Съвет по интернет структура


Internet Assigned Numbers Authority (IANA)   Служба за присвояване на имена и адреси в Интернет (IANA)
The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is a department of ICANN responsible for coordinating some of the key elements that keep the Internet running smoothly. Specifically, IANA allocates and maintains unique codes and numbering systems that are used in the technical standards (“protocols”) that drive the Internet. Службата за присвояване на имена и адреси в Интернет е звено на организацията ICANN, занимаващо се с уреждането на множество мрежови параметри и техните стойности.
Internet Control Message Protocol (ICMP)   протокол за контролиране на интернет съобщения
Used for network testing and troubleshooting, it enables diagnostic and error messages. Използва се за проверка на мрежата и разрешаване на проблеми; дава възможност за диагностика и показване на съобщения за грешки.
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)   Интернет корпорация за присвояване на  имена и адреси
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers is a nonprofit private organization headquartered in Los Angeles, California, USA. It was created in 1998, and incorporated the same year to oversee a number of Internet related tasks previously performed directly on behalf of the US government by other organizations, notably the Internet Assigned Names Authority (IANA), which ICANN now operates. Корпорацията отговаря за регистрациите на адресите (на IPv4 и IPv6) и определянето на адресни блокове на регионалните Интернет регистри (Regional Internet Registries), за поддържане на домейни от първо ниво. Най-видима за интернет потребителите е политиката на ICANN за интернализация на DNS системата и въвеждане на нови домейни от восоко (първо) ниво (TLD). Техническата работа на ICANN е предоставена на IANA.
Internet Engineering Steering Group   Ръководна група по интернет инженерство


Internet Engineering Task Force (IETF)   Работна група по интернет инженерство


Internet governance   Интернет управление
Internet governance is the development and application of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programs that shape the evolution and use of the Internet. Управлението на Интернет е развитието и прилагането на взаимно споделени принципи, норми, правила, процедури за вземане на решения и програми, които оформят еволюцията и използването на Интернет.
Internet hotline   Гореща линия за безопасен Интернет

The Internet hotline – abbreviated as SAFE-NET BG, permits early signaling against harmful and illegal content distribution in the Bulgarian Internet space. The hotline is operated by the non-governmental Applied Research and Communications Fund.

Since 2006 the Internet hotline has become a member of the International Association of Hotline Operators INHOPE supported by the European Commission.
Горещата линия за безопасен Интернет дава възможност за ранно сигнализиране за разпространението на вредно и незаконно съдържание в българското Интернет пространство. Тя се управлява от  неправителствената Фондация “Приложни изследвания и комуникации”. От октомври 2006 г. българската Гореща линия стана член на Международната асоциация на оператори на Интернет горещи линии ИНХОУП.
Internet intermediaries   Интернет посредници
Internet service providers, network searching services and social media platforms. Доставчици на интернет услуги, на услуги за търсене в мрежата и на социални медийни платформи.
Internet intermediaries   Интернет посредници
Internet service providers, network searching services and social media platforms. Доставчици на интернет услуги, на услуги за търсене в мрежата и на социални медийни платформи.
Internet management   Интернет ръководство

Who manages the Internet? It is often said that there is no central control, administration, or management of the Internet. While this is generally true, there are several well-known organizations that work together in a relatively well structured and roughly democratic environment to collectively participate in the research, development, and management of the Internet, shown with inter-relationships in the chart.

Кой управлява Интернет?  Често се казва, че няма централен контрол, администрация, или управление на Интернет. Въпреки, че това по принцип е вярно, има няколко добре познати организации, които работят заедно в една относително добре структурирана и почти демократична среда за колективно участие в научните изследвания, развитието и управлението на интернет, както е показано с взаимовръзки на схемата.
Internet Message Access Protocol (IMAP)   протокол за достъп до интернет съобщения
It is used by e-mail clients to synchronize and retrieve e-mail from a server. Той се зползва от клиентите на електронна поща за синхронизиране и извикване на дадено eлектронно съобщение от сървър.
Internet of Things (IoT) голямо   Интернет на нещата

A technology and a market development based on the inter-connection of everyday objects among themselves and applications. IoT will enable an ecosystem of smart applications and services, which will improve and simplify EU citizens' lives.

Технология и развитие на пазар на базата на взаимно свързване на предмети от бита помежду си и приложения. Интернет на нещата ще обезпечи  екосистемата  от интелигентни приложения и услуги, което ще подобри и опрости живота на гражданите на ЕС
Internet Protocol (IP)   интернет протокол
A standard set of rules for sending and receiving data through the Internet and other networks. Стандартен набор от правила за изпращане и получаване на данни през интернет и други мрежи.
Internet Service Provider (ISP)   доставчик на интернет услуги
A company that provides paid Internet service to end users. Фирма, която предоставя платени интернет услуги на крайни потребители.
Internet voting   Гласуване през Интернет

A secure and secret electronic ballot that is transmitted to election officials using the Internet.

Сигурно и тайно гласуване, което се предава на длъжностните лица отговарящи за изборите посредством Интернет.

interoperability   оперативна съвместимост

Interoperability is the ability of information systems to process, store and share electronic documents and data with each other using uniform technology standards and processes.

Оперативна съвместимост е способността на информационните системи да обработват, съхраняват и обменят електронни документи и данни помежду си, използвайки единни технологични стандарти и процеси.
interoperability of services   оперативна съвместимост на услугите
The capacity of electronic communications networks to interoperate effectively in order to ensure access for users to the services provided over these networks. Възможността на електронните съобщителни мрежи за ефективно взаимодействие с цел осигуряване достъп на потребителите до услугите, предоставяни чрез тези мрежи.
interrupt request (IRQ)   команда за прекъсване
In a computer, an interrupt request (or IRQ) is a hardware signal sent to the processor that temporarily stops a running program and allows a special program, an interrupt handler, to run instead. В компютъра, заявка за прекъсване (IRQ) е хардуерен сигнал, изпратен към процесора, че временно спира изпълнението на текущата програма и позволява на специална програма, за прекъсване да се изпълнява вместо основната.
intranet   интранет (въртешна мрежа)
An internal or private network that can only be accessed within the boundaries of a single entity. Вътрешна или частна мрежа, която може да бъде достъпна само в рамките на един обект.
invisible hand   невидима ръка
In Еconomics, the invisible hand of the market is a metaphor conceived by Adam Smith to describe the self-regulating behavior of the marketplace. Individuals can make profit, and maximize it without the need for government intervention. В икономическата теория невидимата ръка е метафора, която според Адам Смит илюстрира саморегулиращото състояние на пазара. Лицата могат да печелят и да увеличават печалбите  си без намесата на правителството.
IP address   IP адрес
A unique number that devices use in order to identify and communicate with each other on a network utilizing the Internet Protocol (IP) standard. Уникален номер, с помощта на който устройствата се разпознават и комуникират помежду си в мрежова среда като използват интернет протоколен (IP) стандарт.
ISDN DSL (IDSL)
IIntegrated Services Digital Network
  цифрова мрежа с интегриране на услуги
A method of using DSL over ISDN lines. Метод за използване на цифрова абонатна линия (DSL) при ISDN линии.

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени