ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Термини на информационното общество

J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
jamming   1. засядане, натъпкване;
2.заглушаване

1. Paper: jam, usually in the printerл

2. Intentional interference caused by broadcasting, aiming to make unintelligible or to distort a useful signal or a part of it.

1. За хартия: да се задръсти, обикновено в печатащо устройство.

2. Преднамерено смущение, предизвикано от излъчвания, имащи за цел да направят неразбираем или да деформират полезният сигнал или част от него.
joint venture   съвместно предприятие
An association between two or more parties through which parties share profits and management responsibilities with respect to a specific project. Сдружаване между две и повече страни, чрез което те споделят печалбите и отговорностите относно ръководството на определен проект.
journalism   журналистика
Collection and dissemination of information and ideas in the public space via any means of mass communication. Събиране и разпространение на информация и идеи в публичната сфера чрез всяко средство за комуникация.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)   формат за изображения
A format for image files. Формат за файлове с изображения.
justification   обосновка

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени