ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Термини на информационното общество

K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
killer application   "убийствено приложение"

A jargon in the computer industry for an application program that intentionally or unintentionally gets you to make the decision to buy the system the application runs on. Аn extremely valuable or useful computer program.

Жаргон в компютърната индустрия за приложна програма, която умишлено или неумишлено ви кара  да  вземете  решение за закупуване на системата  с приложението. Изключително стойностна  или полезна компютърна програма.
kiosk voting   гласуване в павилион

Stand-alone DREs. They can, for example, be placed in town halls or universities or at train stations.

direct recording electronic computers (DREs). These are machines or computers normally installed at a polling station, which record and simultaneously store the vote. This can be done using a touch screen (with or without a specific pen) or through a device which involves  pressing one or more buttons.

Самостоятелни ДЗЕ - устройства. Те могат  да бъдат поставени например, в градски зали, университети или ж.п.гари.

Компютри за директен електронен запис ДЕЗ-и – машини или компютри, които Обикновено се инсталират в избирателната секция, като едновременно записват и съхраняват резултатите от гласуването. Това може да стане с помощта на сензорен екран – със или без конкретна писалка или чрез устройство, което включва натискане на един или повече бутони.
knowledge-based society   общество на знанието
A knowledge-based society is an innovative and life-long learning society, which possesses a community of scholars, researchers, engineers, technicians, research networks, and firms engaged in research and in production of high-technology goods and service provision. Knowledge is used to empower and enrich people culturally and materially, and to build a sustainable society. Обществото на знанието е иновативно и свързано с обучението през целия живот общество, притежаващо общности от учени, изследователи, инженери, техници, изследователски мрежи и фирми, ангажирани с изследователска дейност и производство, както и предоставяне на високотехнологични стоки и услуги. Знанието се използва, за да обогатява хората в културно и материално отношение и да служи за създаването на устойчиво общество.

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени