ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Термини на информационното общество

P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
packet   пакет

Basic component of communication over a network. A group of bits of fixed maximum size and well-defined format that is switched and transmitted as a complete whole through a network. It contains source and destination address, data and control information.

Logical grouping of information which includes a header that contains control information and usually user data. Packets are most often used to refer to network layer units of data.

Основен компонент за комуникация в мрежата. Група от битове с фиксиран максимален размер и добре определен формат, който се включва и се предава като завършено цяло през мрежата. Той съдържа адреса на източника и адреса на дестинацията, информация за данни и контрол.

Логическо групиране на информацията, което включва  заглавие, съдържащо контролна информация и обикновено данни за потребителя. Терминът пакети най-често се отнася до мрежовия слой, съставен от  данни.
Packet Switch Node (PSN)   възел за комутиране на пакети
A dedicated computer whose purpose is to accept, route and forward packets in a packet-switched network. Специален компютър, чиято цел е да се приемат, маршрутизират  и изпращат пакети в мрежата с пакетна комутация.
packet switching   пакетна комутация, (превключване на пакети)
Refers to protocols where messages are divided into packets before they are sent, then transmitted individually to a destination to be recompiled into the original message. Отнася се до протоколи, където съобщенията се разделят на пакети, преди да бъдат изпратени, след това се пренасят поотделно към определено направление, за да бъдат компилирани отново в оригинално съобщение.
Page Description Language (PDL)   език за описание на страници
A language that is used to describe the layout and contents of a printed page when controlling laser printers. Език, който се използва за описване на оформлението и съдържанието на печатна страница, когато се управляват лазерни принтери.
paper trail (or voter verifiable audit paper trail)   хартиена разпечатка/следа (или проверим от гласоподавателя хартиен носител)
An independent verification system for voting machines designed to enable voters to check that their vote was cast correctly, to detect possible election fraud or malfunction, and to provide a means of auditing stored electronic results. Независима система за проверка на  машините за  гласуване, предназначена да  даде възможност на избирателите да проверят, че вотът им е бил коректно отразен , за откриване на възможни  изборни измами или неизправност, и за да се осигурят  средствата  за проверка на  съхраняваните  електронни резултати.
paradigm   парадигма
Pattern or model, methodology of a particular scientific subject. Схема или модел, методология за определна научна област.
parallel cable   паралелен кабел
External cable that connects the parallel port of the computer to a printer or another parallel communications device. Also known as a printer cable. Външен кабел, който свързва паралелния порт на компютъра с принтера или друго устройство за паралелна комуникация. Нарича се още кабел за принтер.
parallel port   паралелен порт
Socket used to connect a device such as a printer or scanner. Конектор, който се използва за свързване на устройство, като например принтер или скенер.
partition   дял
To divide memory or mass storage into isolated or logical sections. Once a disk is partitioned, each partition will behave like a separate disk drive. Разделя паметта или устройството за съхранение на изолирани или логически раздели. След като дискът е разделен на дялове веднъж, всеки дял изпълнява функцията на отделно дисково устройство.
partnership   партньорство
A voluntary association of two or more parties who co-own a business for profit. Доброволно сдружение на две или повече страни, които притежават съвместен бизнес с цел печалба.
Passive Optical Network (PON)   пасивна оптична мрежа
A passive optical network (PON) is a system that brings optical fiber cabling and signals all or most of the way to the end user. Depending on where the PON terminates, the system can be described as fiber-to-the-curb (FTTC), fiber-to-the-building (FTTB), or fiber-to-the-home (FTTH). Пасивната оптична мрежа (PON) е система, която пренася кабели с оптични влакна  и сигнали  до крайния потребител. В зависимост от това къде завършва PON, системата може да бъде описана като (FTTC), (FTTB) или (FTTH).
password   парола
A code used to gain access (login) to a locked system, such as a computer, e-mail or a certain software. Код, който се използва за получаване на достъп (login) до заключена система като например компютър, електронна поща, софтуер.
pay per view   заплащане за еднократно гледане
A service that enables viewers to watch paid TV broadcasts which are not included in the basic subscription package delivered by the service provider. Услуга, чрез която зрителите могат да гледат платени телевизионни предавания, които не са включени в основния абонаментен пакет от програми, предоставяни от доставчика.
pay TV   платена телевизия


pay-per-channel   заплащане за един канал


PC card   карта за персонален компютър
Expansion card used in laptops to conform to PCMCIA standards. Разширителна карта, която се използва за лаптоп компютри, за да съответстват на PCMCIA стандарти.
peak power   върхова мощност

Peak power may refer to:

1. Watt-peak in electrical generation systems

2. Peaking power plant of electic utilities.

3. Power handling in audio equipment

Върхова мощност може да се отнася до: 

1. Мощност в системи за генериране на електричество

2. Мощност в електроцентрала за електрически комунални услуги.

3. Мощност в аудио оборудване

Средната мощност, подадена от предавателя към фидера на антената в продължение на един радиочестотен период, съответстваща на максималната амплитуда на обвивката на модулирания сигнал при нормални условия на работа.
peering   вид мрежово свързване (пиъринг)
Interconnection of administratively separate Internet networks for the purpose of exchanging traffic between the users of each network. Свързване между две или повече независими мрежи с цел обмяна на трафик между потребителите им.
peer-to-peer computing   комуникация между устройства от тип точка до точка
Each network device runs both client and server portions of an application. Also describes communication between implementations of the same Open System Interconnection (OSI) reference model layer in two different network devices. Всяко мрежово устройство, което изпълнява функцията както на клиент, така и на сървър в определен момент от връзката помежду им. Също така описва комуникацията между две различни мрежови устройства, работещи в един и същ слой от протокола за отворено междусистемно свързване (OSI).
performance indicators   показатели за изпълнение (ефективност)

Commonly used by organizations to evaluate their success or the success of a particular activity in which they are engaged. Сhoosing right indicators relies upon having a good understanding of what is important to the organization. Such assessment often leads to the identification of potential improvements; and as a consequence, performance indicators are routinely associated with ‘performance improvement’ initiatives.

Показатели, използвани от организациите за обща оценка на постиженията им или напредъка на дадена дейност, с която са свързани. Изборът на точните показатели се основава на доброто разбиране на това, какво е важно за организацията.Подобна оценка често води до формулирането на потенциални подобрения в работата и като последица показателите за изпълнението обичайно се свързват с инициативи за „подобряване на изпълнението”.
peripheral device   периферно устройство
Anything extra or added on for your computer, such as a modem, a mouse, or a fax adapter. Peripherals can be added on externally or installed inside the machine. Всичко, което е допълнително или е добавено към вашия компютър, като например модем, мишка, или адаптер за факс. Периферните устройства могат да бъдат прибавени външно, или да бъдат инсталирани вътре в машината.
Permanent Representation (Perm Rep)   постоянно представителство
A diplomatic mission to international organizations (UN, EU, CoE). Дипломатическа мисия  към международна организация – ООН, ЕС и Съвета на Европа.
 personal cloud storage    съхранение на личен облак
A form of cloud storage that applies to storing an individual’s data in the cloud and providing the individual with access to the data from anywhere. Personal cloud storage also often enables syncing and sharing stored data across multiple devices such as mobile phones and tablet computers. Прилага се за съхранение на данни на дадено лице в облака и осигуряване на индивида с достъп до данните от всяка точка. Лично облачно съхранение също често позволява синхронизиране и споделяне на съхранените данни в множество устройства като мобилни телефони и таблетни компютри.
Personal Communications System (PCS)   персонални комуникационни системи
In a number of countries throughout the world, a wireless service called the personal communication system (PCS) is available. In the broadest sense, PCS includes all forms of wireless communication that are interconnected with the public switched telephone network, including mobile telephone and aeronautical public correspondence systems,Personal Communication Service or PCS is referred to as 2G wireless service В редица страни по целия свят, безжична услуга, наречена система за  лична комуникация (PCS) е на разположение. В най-широкия смисъл на думата, PCS включва всички форми на безжична комуникация, които са свързани с обществената комутируема телефонна мрежа, включително мобилен телефон и авиационните системи за обществена кореспонденция, PCS е  2G безжична услуга.
personal computer (PC)   персонален компютър


personal data   лични данни
Any information relating to an identified or identifiable individual. Всяка информация, която се отнася до лице с установена или с неустановена самоличност.
personal data breach   нарушение на сигурността на лични данн
A breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed in connection with the provision of a public electronic communications service. Нарушение на сигурността, което води до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или по друг начин, обработвани във връзка с предоставянето на обществена електронна съобщителна услуга.
Personal Digital Assistant (PDA)   персонален цифров помощник
A handheld multifunction electronic device capable of combining cellular phone service, fax, and personal organizer abilities together. Most PDAs use a stylus to enter data necessitating the use of handwriting recognition technology. Многофункционално електронно устройство, което се държи в ръка и може да комбинира услугите на клетъчен телефон, или факс и да притежава свойства на персонален организатор. Повечето PDA устройства използват показалка за въвеждане на данни, изискващи употребата на технология за разпознаване на почерк.
PEST analysis   PEST анализ
A useful tool for understanding market growth or decline, as well as the position, potential and direction for a business. Полезен инструмент за разбиране на пазарния ръст или спад и като и позицията, потенциала и посоката на бизнеса.
phishing   фишинг
Type of spam intended to persuade the recipient to provide the sender with information that will enable the sender to access personal information of the recipeint. Вид спам, предназначен за убеждаване на получателя да предостави информация на подателя, която ще му даде възможност  да получи достъп до лична информация за получателя.
pilot project
(e-voting)
  пилотен проект
(eлектронно гласуване)
A trial where the result of the election is not binding. Can be limited to a specific time frame. Пробен проект, за който  резултатът от електронното гласуване не е обвързващ. Може да бъде ограничен  до определен период от време.
plain text   обикновен текст
Text in an email message that contains no formatting elements. Текст в имейл съобщение, който не съдържа форматирани елементи.
planning development contributions   планиране на средствата за развитие


platform   платформа
Computer system with hardware and software that distinguish it significantly from other computer systems. Specific software is usually developed for it. Компютърна система с хардуер и софтуер, които я отличават значително от останалите компютърни системи. Обикновено за нея се разработва специфичен софтуер.
platform neutrality   неутралност на платформата
The principle allows users to have full access to all features and websites on the Internet, in the same form regardless of the device they use to log on to the web. Принципът позволява на потребителите да имат пълен достъп до всички възможности и уебсайтове в Интернет в една и съща форма независимо от устройството, което използват за достъп до мрежата.
Plenipotentiary Conference   конференция на пълномощните представители


Point of Interconnection (POI)   точка на взаимно свързване

The geographical location where two networks interconnect and exchange traffic.

Interconnection of  networks is through their networked equipment connected  to transmission medium at point of interconnection .

( 2) points of interconnection are points other than the end points of the network.

( 3 ) the interconnection points can be located at different levels in the networks depending on their structure and hierarchy, as they are national and international points of interconnection .

( 4 ) Routing to the points of interconnection is done in accordance with  specified in the interconnection agreements signaling protocols.

Взаимното свързване на мрежите на предприятията   се осъществява чрез мрежовите им съоръжения, свързани с преносна среда в точка за взаимно свързване.

(2) Точките на взаимно свързване са точки, различни от крайните точки на мрежата.

(3) Точките на взаимно свързване могат да бъдат разположени на различни нива в мрежите в зависимост от структурата и йерархията им, като биват национални и международни точки на взаимно свързване.

(4) Маршрутизацията към точките на взаимно свързване се извършва съобразно определените в договорите за взаимно свързване протоколи за сигнализация.
policy making process   процес на създаване на политика
The process of making decisions. It consists of four stages policy initiation, policy formulation, policy implementation and policy evaluation. Процесът на вземане на решения; състои се от четири етапа – иницииране, формулиране на политика, прилагане на политика и оценка на политиката.
political culture   политическа култура
Attitudes, beliefs, values and myths towards political reality including parties, government and constitution rooted in long-term values. Отношения, вярвания, ценности и митове относно политическата действителност, която включва партиите, правителството и конституцията, основани на дългосрочни ценности.
political globalization   полтическа глобализация
Political globalization relies on the increasing importance of international organizations at the expense of single states. These are transnational structures that can facilitate concerted efforts of states but on the other hand, they are able to impose their will on nation-states. The creation of a global state is not a feasible project in the near future but global civil society is already a reality. Политическата глобализация се уповава на нарастващото значение на международните организации за сметка на националните държави. Тези организации са транснационални структури, които могат да улеснят съвместните усилия на държавите, но от друга страна са способни да наложат волята си на националните държави. Създаването на глобална държава не е възможно в близко бъдеще, но глобалното гражданско общество е вече реалност.
polling card   карта за гласуване
A card entitling its holder to vote. Карта, даваща  право на притежателя си да гласува.
Pontifical Council for Social Communications   Папски съвет за масови /социални комуникации

Pontificium Consilium de Communicationibus Socialibus is a dicastery of the Roman Curia. First established by Pope Pius XII in 1948 and later given wider jurisdiction and new names by successive popes, most recently by Pope John Paul II on June 28, 1988, it is responsible for using the various forms of the media in spreading the Gospel.

The PCSC and its predecessor bodies have published a number of statements on various topics connected with social communications, including:

 • The Church and Internet (February 28, 2002)
 • Ethics in Internet (February 28, 2002)
 • Ethics in Communication (June 2, 2000)
 • Ethics in Advertising (February 22, 1997)
 • 100 Years of Cinema (October 1996)
 • Aetatis Novae (February 22, 1992)
 • Pornography and Violence in the Communications Media (May 7, 1989)

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_pro_14101999_en.html

Папски съвет за  масови комуникации, формиран от папския съвет на Римската курия. Създаден от папа Йоан Павел II на 28 юни 1988 г., той е отговорен за използването на различни форми на медиите за разпространение на Евангелието.

ПСМК и предшестващите органи са публикували редица изявления на различни теми, свързани със социалните комуникации, в това число:

 • Църквата и Интернет (28 Февруари 2002)
 • етика в Интернет (28-ми февруари, 2002)
 • етика в комуникацията (02 Юни 2000)
 • етика в реклама (22 фев 1997)
 • 100-годишнината на киното (октомври 1996 г.)
 • Aetatis Нове (22 февруари, 1992 г.)
 • порнография и насилие в медиите  (7 Май, 1989)
pornographic material   порнографски материал
Indecent, unacceptable or incompatible with the public moral material which depicts in an open manner a sexual conduct. Such a  conduct shall be a conduct which expresses real or simulated sexual intercourses between persons from the same or the opposite sex, sodomy, masturbation, sexual sadism or masochism, or lascivious demonstration of the sexual organs of a person. Неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, който изобразява открито сексуално поведение. За такова се приема поведение, което изразява реални или симулирани полови сношения между лица от същия или различен пол, содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, или похотливо показване на половите органи на дадено лице.
postpone   отлагам
To cause or arrange for an event/action to take place at a time later than that first scheduled. Да се предизвика или организира дадено събитие/действие да се случи по-късно от първоначално планираното време.
PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe)  
The mission of PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) is to enable high impact scientific discovery and engineering research and development across all disciplines to enhance European competitiveness for the benefit of society. България се присъедини  към европейската инициатива за високопроизводителни изчисления PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).
predatory pricing   хищнически цени


preface   предговор
An introduction to a book, typically stating its subject, scope, or aims. Въведение към книга, в което обикновено се посочва нейния предмет, обхват или цели.
premium rate service   услуга с добавена стойност


price squeeze   ценова преса
A situation restricting competition, where a service provider is unable to offer users profitable services, which are already offered on the relevant market by the undertaking that has provided its network for this purpose, by applying a very small margin between the wholesale and retail service prices. Ситуация на ограничаване на конкуренцията, при която доставчик на услуги няма възможност да предоставя на потребителите рентабилни услуги, които вече се предлагат на съответния пазар от страна на предприятието, което е предоставило мрежата си за това, чрез прилагане на много малка разлика между цените на услугите на едро и на дребно.
Primary Rate Access   потребителски интерфейс за първичен достъп


principles of implementation and best practices   принципи на въвеждане иа най-добри практики


privacy   неприкосновеност на личния живот, поверителност

A major concern of Internet users that largely involves the sharing of personally identifiable information, which includes name, birth date, Social Security number and financial data, for example.

EU Data Protection Directive (also known as Directive 95/46/EC) is a directive adopted by the European Union designed to protect the privacy and protection of all personal data collected for or about citizens of the EU, especially as it relates to processing, using, or exchanging such data. Directive 95/46/EC encompasses all key elements from article 8 of the European Convention on Human Rights, which states its intention to respect the rights of privacy in personal and family life, as well as in the home and in personal correspondence. The Directive is based on the 1980 OECD "Recommendations of the Council Concerning guidelines Governing the Protection of Privacy and Trans-Border Flows of Personal Data."
Основното безпокойство на Интернет потребителите, което до голяма степен е свързано със споделянето на лична информация, която включва име, дата на раждане, номер на социалната осигуровка и всички финансови данни, например.
privacy by default    подход за защита на личната неприкосновеност  „ по подразбиране” посредством вграждане на автоматична защита

privacy by design    подход за защита на личната неприкосновеност  чрез вграждане  в дизайна

private cloud   частен облак
The phrase used to describe a cloud computing platform that is implemented within the corporate firewall, under the control of the IT department. A private cloud is designed to offer the same features and benefits of cloud systems, but removes a number of objections to the cloud computing model including control over enterprise and customer data, worries about security, and issues connected to regulatory compliance. Клауд компютинг платформа, която се внедрява  в рамките на корпоративната защитна стена, под контрола на ИТ отдела. Един частен облак е предназначен  да предлага същите функции и предимства на облачните системи, но премахва редица възражения към изчислителните  модели на облак, включително контрол над данните за предприятията и клиентите, притеснения за сигурността, както и въпроси, свързани със спазването на регулаторните изисквания.
private cloud project   проект за частен облак
Companies initiate private cloud projects to enable their IT infrastructure to become more capable of quickly adapting to continually evolving business needs and requirements. Private cloud projects can also be connected to public clouds to create hybrid clouds. Фирми инициират частни облачни проекти, които да позволят тяхната IT инфраструктура,  да стане по-способна за бързо адаптиране към постоянно променящите  се бизнес нужди и изисквания. Частни облачни проекти могат също да бъдат свързани с обществените облаци за  създадаване на  хибридни облаци.
private cloud security   частна облачна сигурност
A private cloud implementation aims to avoid many of the objections regarding cloud computing security. Because a private cloud setup is implemented safely within the corporate firewall, it remains under the control of the IT department. Внедряването на  частен облак има за цел да се избегнат много от възраженията по отношение на клауд компютинг сигурността. Защото  организацията  на  личния облак се осъществява безопасно в рамките на корпоративната защитна стена и   остава под контрола на ИТ отдела.
private cloud storage   съхранение на частния облак
A form of cloud storage where the enterprise data and cloud storage resources both reside within the enterprise's data center and behind the firewall. Данните на предприятието и ресурсите на  облак за съхранение се намират в центъра за данни на предприятието и зад защитната стена.
private key   частен ключ
One of the a pair of keys that is used in asymmetric cryptographic system to create electronic signature. Единият от двойка ключове, използван в асиметрична криптосистема за създаване на електронен подпис.
productivity   производителност
The ratio of output to inputs in production; it is an average measure of the efficiency of production. Съотношението между произведеното и вложените материали в производството; тя е средната мярка за продуктивността на производството.
project bonds   облигации за проекти


project call   срок за кандидатстване по проект
To receive/submit applications for projects within a specified period of time. Да бъдат  получени/подадени заявления за проекти в рамките на определен период от време.
provisional agenda   предварителен дневен ред


public authorities   държавни органи


public cloud storage   съхранение на обществения облак
A form of cloud storage where the enterprise and storage service provider are separate and the data is stored outside of the enterprise's data center. предприятието и доставчика на услуги за съхранение са отделени, а данните се съхраняват извън центъра  за данни на предприятието.
public funding   обществено финансиране


Public Key Infrastructure (PKI)   инфраструктура на публичния ключ
A public-key infrastructure (PKI) is a set of hardware, software, people, policies, and procedures needed to create, manage, distribute, use, store, and revoke digital certificates. Технология за проверка на автентичността на електронен документ с помощта на публичен ключ. Това е съвкупността от хардуер, софтуер, хора, политики и процедури, необходими за издаването, управлението, разпределението, използването, съхранението и отнемането на цифрови сертификати.
В криптографията PKI е споразумението, което свързва определен публичен ключ с идентичността на неговия собственик. (титуляр) с помощта на сертифициращ орган (Certificate Authority или CA). "Инфраструктура на публичен ключ".(Public Key Infrastructure - PKI) е съвкупността от хардуера, софтуера, персонала и документите,  необходими за издаването, управлението и прекратяването на удостоверенията за електронен подпис.
public opinion   обществено мнение
Positions and reactions to specific policies, problems or personalities based on short-term interests and considerations. Позиции и реакции към специални видове политики, проблеми или личности, основани на крактосрочни интереси и съображения.
public pay telephone    обществен телефон
a telephone available to the general public, for the use of which the means of payment may include coins and/or credit/debit cards and/or pre-payment cards, including cards for use with dialling codes. Обществено достъпен телефонен апарат, за чието използване средствата за плащане могат да са монети и/или кредитни/дебитни карти, и/или предварително платени карти, включително карти, използвани чрез набиране на кодове.
public policy   държавна политика

Formal decisions of governmental bodies.

Public policy is the principled guide to action taken by the administrative executive branches of the state with regard to a class of issues in a manner consistent with law and institutional customs. In general, the foundation is the pertinent national and substantial constitutional law and implementing legislation.

Формалните решения на държавните органи.

Държавна политика или още публичната политика  е дисциплина в областта на политическите науки, която проучва процесите при вземането на решения в рамките на политиката на страната. Обществено-политически изследвания са включително и допълнителни изследвания в специфични области на икономиката и статутното право.
public procurement   обществена поръчка
The procurement of goods and services on behalf of a public authority, such as a government. Възлагане на обществени поръчки за осигуряването на стоки и услуги от името на държавна институция, като например правителството.
Public Procurement Act   Закон за обществените поръчки


public service media   обществени медии
Public service media are indispensable as dedicated platforms for displaying the social and cultural diversity existing in society and for promoting inclusiveness and tolerance. They are committed to public service values. Public media are enhancing, developing and serving social, political and cultural citizenship. They have universal reach. Can be distinguished by the quality of services and output. Обществените медии са необходими като целенасочени платформи за представяне на социалното и културното разнообразие в обществото и за насърчаване на интегрирането и толерантността. Те са ангажирани с утвърждаването на обществените ценности. Обществените медии разширяват, развиват и служат на социалното, политическото и културното гражданство. Те имат всеобщо покритие. Отличават се с качеството на услугите и продуктите, които разпространяват.
public switched data network (PSDN)   публична комутируема мрежа за данни
Data communications network that is based on the principles of packet switching, as opposed to circuit switching that is used in public telephone networks. PSDN is a publicly available packet-switched network, distinct from the PSTN. Мрежа за предаване на данни, която се основава на принципите на комутация на пакети, за разлика от принципа на верига на превключване, която се използва в обществени телефонни мрежи. PSDN е публично достъпна мрежа с пакетна комутация, различна от PSTN.
public switched telephone network (PSTN)   публична комутируема мрежа за данни
Telephone networks that are operated by national, regional, or local telephony operators, providing infrastructure and services for public telecommunication. Телефонни мрежи, които се управляват от национални, регионални или местни телефонни оператори за предоставяне на инфраструктура и услуги за обществени далекосъобщения.
public tendering process   процес на възлагане на обществени поръчки


 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени