ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини » Връзки с обществеността и протокол

Връзки с обществеността и протокол

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Директор Диляна Дойчинова
e-mail: ddoichinova@mtitc.government.bg

Представянето на политиката и дейността на министъра пред обществеността се изпълнява от директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол", който:

 1. планира и осъществява връзките на министъра със средствата за масово осведомяване;
 2. организира отразяването на международните срещи и прояви на министъра;
 3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на министъра;
 4. организира пресконференции във връзка с дейността на министъра;
 5. подготвя информация относно дейността на министъра и предоставянето й на средствата за масово осведомяване по негово решение;
 6. възлага социологически проучвания и анализи.

Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

 1. инициира, разработва, организира и провежда информационната политика на министерството;
 2. инициира, разработва, организира и провежда публични кампании за предварително представяне на подготвяни от министерството нормативни актове;
 3. осигурява публичност и прозрачност на дейността на министерството;
 4. информира обществеността за политиката на министерството, като организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на гражданите;
 5. подготвя, координира и осъществява публичните изяви на министъра, политическия кабинет, експертни служители на министерството и представители на административните структури към него;
 6. систематизира и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване;
 7. планира, организира и координира социологически проучвания на общественото мнение и нагласи спрямо провежданата политика от министерството;
 8. информира министъра и политическия кабинет за вътрешни и международни индикации, свързани пряко с политиката на министерството или със сфери, пряко рефлектиращи върху работата на министерството;
 9. поддържа и актуализира информация в официалната интернет страница на министерството, сектор "Новини", както и във вътрешната интернет страница на министерството, сектор "Новини";
 10. работи в непрекъсната връзка и координация с Правителствената информационна служба и звената за връзки с обществеността в другите министерства;
 11. работи в непрекъсната връзка и координация със звената за връзки с обществеността на административните структури, държавните предприятия, дружествата и изпълнителните агенции към министъра и осъществява контрол върху медийните и публичните изяви на ръководствата им;
 12. в сферата на превенция на риска работи в непрекъсната връзка и координация с инспектората, Звеното за вътрешен одит на министерството и дирекция "Управление при кризи и евро-атлантическо сътрудничество";
 13. координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
 14. подготвя и разпраща протоколната вътрешна кореспонденция на министъра и на политическия кабинет, като поздравителни и съболезнователни телеграми, поздравителни адреси;
 15. организира, координира и подготвя участието в международни прояви и отчита международната дейност на министъра и на политическия кабинет, включително подготвя необходимите документи и създава организация за задгранично пътуване; подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството и осъществява цялостната организация на посещенията;
 16. осигурява преводите при срещите с чужденци и осигурява преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;
 17. изготвя и координира програмата на министъра при официални и работни посещения в чужбина;
 18. осигурява връзките на министерството с Министерството на външните работи, с дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина, с представителствата на водещи сдружения, организации и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи.

Екип на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

Костадин Вардев

главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
тел.: 02/9409 620; е-mail: kvardev@mtitc.government.bg

Емилия Филчева държавен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
тел.: 02/9409 434; е-mail: ephilcheva@mtitc.government.bg

Десислава Терзийска младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
тел.: 02/9409 633; е-mail: dterziyska@mtitc.government.bg

Христина Стойчева главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
тел.: 02/9409 256; е-mail: hstoytcheva@mtitc.government.bg

Габриела Петрова главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
тел.: 02/9409 534; е-mail: gpetrova@mtitc.government.bg

Милена Султанова-Петрова старши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
тел.: 02/9409 748; е-mail: msultanova@mtitc.government.bg

Георги Стоянов главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
тел.: 02/9409 750; е-mail: gstoyanov@mtitc.government.bg

Евелина Динова специалист в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
тел.: 02/9409 301; е-mail: edinova@mtitc.government.bgгр.София, ул.”Дякон Игнатий” № 9,
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
Пощенски код: София 1000
Факс: 02/98718 05; 02/9409824
Тел:   02/9409301

e-mail: press@mtitc.government.bg
Работно време: Понеделник – Петък, от 09.00 ч до 17.30 ч


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени