Вие сте тук

Министър Георги Тодоров: Получихме световно отличие за постижения в геоинформационните системи

МТИТС получи световно отличие за постижения в геоинформационните системи
16.07.2021

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров поздрави екипа в министерството, който администрира платформата  за техническата инфраструктура в страната. Единната информационна точка е удостоена с награда в рамките на престижния международен конкурс „Специални постижения в ГИС 2021“ (Special Achievement in GIS 2021). 

„Платформата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е избрана сред повече от 100 000 системи от целия свят. Тя се базира на най-иновативните ГИС решения и гарантира прозрачност и достъпност за бизнеса“, бе коментарът на министъра.

Единната информационна точка интегрира данни за цялата техническа инфраструктура на страната - съобщителни, ВиК, газови, пътни, железопътни и електрически мрежи, пренос на топлинна енергия, улично осветление и др. С платформата се осигурява информация и координация на дейностите по разполагането на електронни съобщителни мрежи между различните мрежови оператори. Това е предпоставка за намаляване на разходите по изграждането и ползването на инфраструктура и ефективност на дейностите на мрежовите оператори, чрез споделяне на разходите, съвместяване на административни процедури, свързани със строежите и експлоатацията, икономия на ресурси, включително човешки, финансови и времеви. Широкото внедряване и използване на мрежи с много голям капацитет ще позволи въвеждането на нови продукти, услуги и приложения в полза на цялостното развитие на цифровия единен пазар.

Към средата на 2021 г. в Единната информационна точка има 635 регистрирани потребители. Наличната в ЕИТ база данни обединява 18 689  км електронна съобщителна мрежа с 7 834 обекта към нея, 12 116 км инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи, към която са включени 151 741  обекта, 194 км електропреносна и електроразпределителна мрежа с прилежащи към нея 2 118 обекта и  4 216 км железопътна мрежа с 8 142 обекта.