Вие сте тук

Съобщение

МТИТС
06.01.2021

Във връзка с интерпретации в различни медии по темата относно летищните такси на летище София, МТИТС е длъжно да внесе следното разяснение – летищните такси се определят по размер от летищния оператор. Летищен оператор на летище София е търговското дружество „Летище София” ЕАД. Летищните такси, които събира „Летище София” ЕАД са такси за: кацане на въздухоплавателни средства; паркиране; пътници; ползване на пътнически ръкав; сигурност и шум (екологична). Летищните такси са разходоориентирани и се заплащат (дължат) от въздушните превозвачи (авиокомпаниите). Преди определянето на размера на летищните такси, летищният оператор („Летище София” ЕАД) провежда консултации с ползвателите на летището (авиокомпаниите). Авиокомпаниите имат право да обжалват определените размери на летищните такси пред Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която е националният независим надзорен орган по смисъла на Директива N 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. За 2021 г. „Летище София” ЕАД е определило размера на летищните такси за 2021 г. Против решението са подадени жалби от три авиокомпании – Уиз Еър Унгария, Райънер Дезигнейтид Активити Къмпани и България Ер. Жалбите са поместени на официалната интернет страница на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”. Подаването на жалбите означава, че решението на „Летище София” ЕАД не влиза в сила.

С подаването на жалбите се слага началото на производство, което се развива пред компетентния орган – ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”. По повод на подадените жалби, ГД ГВА, в съответствие със закона се е произнесла с временно решение. Временното решение е мотивирано и е обявено на официалната страница на дирекцията на 11 декември 2020 г. То запазва размерите на летищните такси на последните нива от 2020 г. Временното решение не подлежи на обжалване и ще се прилага до влизането в сила на окончателното решение. Както производството по приемане на временното решение, така и производството по приемане на окончателното решение, предмет на които е размерът на летищните такси, се развиват пред ГД ГВА. ГД ГВА е единственият компетентен (овластен за това от закона) орган, който има правомощието да се произнася по размера на летищните такси на летище София. Българското законодателство ясно определя компетентния орган, като е недопустимо, който и да е друг орган, включително и министър, да оказва каквато и да било намеса или влияние при определяне на размера на летищните такси на летище София, както и да участва или влияе в съответните етапи на производство по обжалване или формиране на решения в рамките на производството или извън него.