Вие сте тук

Минимално изисквано равнище на финансовото покритие на „Гражданската отговорност“ на железопътните предприятия

16.06.2017

На основание на чл. 9а от Наредба № 42 за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) издава документ за финансово обезпечаване на гражданската отговорност – Приложение 1 към лицензията, въз основа на представен документ от лицензирания железопътен превозвач за сключена застраховка за гражданската му отговорност спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата и трети лица в съответствие с изискването на чл. 65 от Закона за железопътния транспорт.

В изпълнение изискването на чл. 5, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/171 на Комисията от 04.02.2015 г. относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия и въз основа на извършения от страна на ИА „Железопътна администрация“ анализ на цялата получена информация от: управителя на железопътната инфраструктура за причинени щети от допуснати произшествия; железопътните превозвачи за размера на предявените и изплатени искове за щети към трети лица; направените проучвания чрез регулаторните органи на държави-членки на ЕС; проведени срещи и дискусии с Комисията за финансов надзор и със застрахователи и писмени становища на три застрахователни компании, се определя:

Минималното равнище за застраховане на „Гражданска отговорност“ на железопътните превозвачи е в размер на 500 000 лв. за застрахователно събитие и 2 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.

Определеното минимално равнище на финансовото покритие на гражданската отговорност на железопътните превозвачи за Р България съвпада с минималния праг за задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ за страната, обявен през 2016 г. в Кодекса за застраховането.