Вие сте тук

МТИТС е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа

08.01.2016

Проектът „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе одобрен за финансиране в рамките на първата покана за проектни предложения по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа. В началото на м. декември 2015 г. бе подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ между МТИТС и Европейската комисия, с което се осигурява изпълнението му изцяло с европейско финансиране. Проектът цели подкрепа за участието на България в изграждането на коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа, посредством задълбочаване на сътрудничеството на национално и международно ниво. В тази връзка се предвижда изпълнение на дейности, които да насърчат:

  • по-активното участие на МТИТС в структурите на коридорите „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
  • обмяната на „добри практики“ и идеи за системите за планиране, изпълнение и мониторинг на политиката по ТЕN-Т и реализирането на основните инфраструктурни проекти между държавите по протежение на коридорите и
  • по-добрата координация на ТЕN-Т политиката на национално ниво чрез създаване на мрежа за контакти на заинтересованите страни и провеждане на срещи за предаване на споделения международен опит и друга информация, свързана с изграждането на основната Трансевропейска транспортна мрежа на българска територия.

За целите на проекта е предвидено провеждането на експертни срещи на ниво министерства за запознаване с опита в изграждането на коридорите и изпълнението на транспортните проекти в Австрия, Чехия и Гърция, избрани поради сходството им с нашата страна по отношение на териториален обхват, население и/или икономическо развитие. На национално ниво също са планирани работни срещи със заинтересованите страни, на които ще се представя информация и ще се обменят мнения за: работата на структурите на коридорите (форуми и работни групи), опита на други европейски държави (Австрия, Чехия, Гърция), напредъка в изграждането на коридорите на наша територия.

Проектът ще приключи на 31.12.2016 г., като очакванията са МТИТС да изгради партньорства и събере „добри практики“ и идеи, които да подпомогнат успешното реализиране на инфраструктурните проекти и изграждането на коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа – „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, които преминават през българска територия.