Вие сте тук

МТИТС удължава срока по процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

12.09.2019

Нов срок за подаване на заявления

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г.

МТИТС удължава срока по процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.  и кани следните групи:

 1. Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 2. Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 3. Екологични организации;
 4. Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
 5. Организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на Подхода „Водено от общностите местно развитие”;
 6. Организации, работещи в сферата на транспортното планиране и развитие на транспортната система на страната;
 7. Организации, работещи в сферата на развитието на железопътния транспорт;
 8. Организации, работещи в сферата на развитието на автомобилния транспорт;
 9. Организации, работещи в сферата на развитието на морския и речен транспорт;
 10. Организации, работещи в сферата на сигурност и безопасност в транспорта;
 11. Организации, работещи в сферата на информационни и комуникационни технологии в транспорта.

Новият срок за подаване на заявленията е на основание т. 11 от Приложение  № 2 към Постановление №  142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (Постановление № 142 на МС от 2019 г.) и във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 от Постановление № 142 на МС от 2019 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Получените заявления за участие до този момент, няма необходимост да се подават повторно.

Писмените заявления се подават до 04 октомври 2019 г. включително  на адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий № 9, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Документи за участие: