Вие сте тук

Покана за разработване на Схема за изграждане на зарядна инфраструктура за електромобили по републиканската пътна мрежа

12.10.2021

По-широкото производство, разгръщането и използването на устойчиви алтернативни горива е ключов приоритет на европейските политики в областта на транспорта, енергетиката и климата.

Изграждането на гъста, широкообхватна, надеждна и лесна за използване инфраструктурна мрежа за алтернативни горива за всички видове транспорт е важен елемент за постигане на климатична неутралност и нулево замърсяване в съответствие с Европейската зелена сделка и пакета „Адаптиране към цел 55“.

Съгласно изискванията на чл. 3 на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията разработи Национална рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура. Ключовият принцип, върху който е изградена националната рамка на политиката, е принципът на технологичната неутралност.

В рамката на политиката сред основните алтернативни горива с потенциал за дългосрочно заменяне на нефта е електроенергията, с възможните ѝ приложения в автомобилния и водния транспорт.

За изпълнение на приоритетите на програма Транспортна свързаност, МТИТС предвижда реализацията на проект за изграждане на зарядна инфраструктура за електромобили по републиканската пътна мрежа,  част от ТЕН-Т мрежата и извън населените места, с ориентировъчен бюджет от 30 млн евро.

Във връзка с гореизложеното, управляващият орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Ви приканва да представите по електронен път на адрес: optransport@mtitc.government.bg до 26 ноември 2021 г. Вашите виждания и конкретни предложения по отношение на индикативния обхват на подобна схема за финансово подпомагане, с оглед спецификите на потенциалните проектни предложения. Такива биха могли да бъдат: примерни допустими дейности, връзка с други бъдещи проекти, интеграция със съществуваща инфраструктура, евентуална териториална концентрация, минимален и максимален размер на помощта, срок за изпълнение, други предложения, които намирате за уместни.

Моля да имате предвид, че настоящата консултация не отменя провеждането на такава в съответствие с националната нормативна уредба за програмен период 2021-2027 г.

Предварително Ви благодарим за ангажираността!