Вие сте тук

Заседания на форумите към коридори „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско - Дунавски“ от основната трансевропейска транспортна мрежа и форум за морски магистрали

17.03.2016

В периода 14.03.2016 г. – 16.03.2016 г. в гр. Брюксел, Белгия се проведоха заседания на форумите към коридор „Ориент/ Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско – Дунавски“ от основната трансевропейска транспортна мрежа. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на транспортните власти и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор.

По време на коридорните форуми участниците бяха запознати с направения прогрес по изграждане на двата коридора, обсъдени бяха актуализацията на списъците с проекти към работните планове на коридорите и ключовите индикатори за мониторинг.

Също така, беше представена информация за процеса на разширяване на траневропейската транспортна мрежа към страните от Западните Балкани – Сърбия, Черна гора, Косово, Македония, Босна и Херцеговина и Албания.

В този период се проведоха и седмото заседание на Комитета по ТEN-T, първата среща на Форума за морски магистрали, председателстван от европейския координатор г-н Браян Симпсън и среща на работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридора „Рейнско – Дунавски“.

От българска страна в мероприятията взеха участие експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като срещите попадат в обхвата на Дейност 1, Под-дейности 1.1. и 1.2. по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“ (MOVE/B1/SUB/2014-707/CEF/PSA1/3/2014/SI2.714493), по който МТИТС е бенефициент.