Вие сте тук

Раздел „Транспорт“ от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2014 г.

Раздел „Транспорт“ от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2014 г.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2014 г. е приет на заседание на Министерския съвет на 25.05.2016 г. Изготвен е със структура, включваща основно екологични индикатори, като целта му от една страна е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, а от друга – представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общо европейско ниво. Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления.

Ежегодно в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се разработва раздел „Транспорт“ от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България. В него се отразяват тенденциите в изменението на основни транспортни индикатори, потреблението на горива в сектора, емисиите на вредни вещества и парникови газове от транспорта, както и връзката с политиките по околна среда. Настоящият документ представлява раздел „Транспорт“ от Националния доклад за 2014 г.