Вие сте тук

Раздел „Транспорт“ от Първи текущ отчет към Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г.

Раздел „Транспорт“ от Първи текущ отчет към Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г.

Третият Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г. (НПДИК) е приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 1.06.2012 г. НПДИК е инструмент, чрез който се определя рамката на държавната политика в областта на изменение на климата за предвидения период на действие. В плана се предвиждат конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове във всички сектори, като тези мерки са съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите.

Съгласно механизъм за мониторинг и докладване, изпълнението на мерките и дейностите, залегнали в Третия НПДИК, следва да се отчита през две години чрез изготвянето на текущи и официални отчети.

През м. февруари 2015 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготви и предостави информация по изпълнението на мерките в областта на транспорта, която беше включена в първия текущ отчет на НПДИК 2013 – 2020 г.