Вие сте тук

Главна дирекция „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Главна дирекция „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ГД "ГВА" е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта и съобщенията по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/. ГД "ГВА" изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със ЗГВ, международните конвенции и договори, страна по които е Република България.

Дейността на ГД “ГВА” се осъществява съобразно изискванията на международните договорености за гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта и съобщенията.