Вие сте тук

Европейската комисия одобри предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, поръчани онлайн

02.06.2016

На 25 май 2016 г. Европейската комисия одобри предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, поръчани онлайн.

Подобряването на онлайн достъпа за потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги е един от трите стълба на Стратегията за цифровия единен пазар за Европа и един от десетте приоритета на ЕК.  Достъпните, надеждни, ефикасни и с високо качество услуги за доставка на колетни пратки са съществена предпоставка за осигуряването на икономически растеж във всички региони на ЕС.

Електронната търговия, не само в европейски, но и в световен план, е една от основните възможности за устойчиво развитие на пощенския сектор в дългосрочен план, като следва да се подчертае високият потенциал за генериране на приходи за пощенските оператори чрез доставяне посредством пощенската мрежа на стоките, поръчани онлайн. Във връзка с развитието на пазара на електронната търговия, ЕК разработи и публикува два документа: „Зелена книга за интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС“ (през ноември 2012 г.) и „Пътна карта за завършване на единния пазар за доставка на колетни пратки в ЕС“ (през декември 2013 г.). В посочените документи бяха определени действията за постигане на три набора от цели:

  • по-голяма прозрачност и повече информация за всички участници по веригата;
  • по-достъпни и по-качествени доставки на по-ниски цени;
  • подобряване на механизмите за разглеждане на рекламации и обезщетения на потребителите.

Независимо от постигнатите известни подобрения по отношение на качеството на обслужване, включително инициатива за оперативна съвместимост от страна на доставчиците на универсалната пощенска услуга, както и по отношение на предоставянето на информация за потребителите чрез разработването на европейски знак за доверие при пазаруването онлайн, се отчита, че цените на някои трансгранични услуги все още са високи и не всички национални регулаторни органи имат възможност да събират необходимите данни за наблюдение за развитието на пазарите на колетни услуги. В тази връзка са необходими допълнителни мерки в областта на прозрачността на цените и засилен регулаторен надзор.

Основната цел на предложения Регламент е да се разрешат конкретни проблеми, свързани с трансграничната доставка на колетни пратки, поръчани онлайн, като посочените по-горе.

Конкретните цели на предложението са:

1) постигане на по-ефективно действащ пазар чрез извършване на последователен и съгласуван регулаторен надзор на пазара за доставка на колетни пратки и насърчаване на конкуренцията;

2) увеличаване на прозрачността на тарифите с оглед намаляване на неоправданите тарифни различия и понижаване на цените за индивидуалните потребители и малките предприятия, особено в по-отдалечените райони.

Следва да се отбележи, че пазарът на пощенски услуги в Европа продължава да се развива динамично и е необходимо да се извършва постоянен мониторинг и последващ анализ. Това е от особена важност, с цел да се отговори адекватно на техническата, икономическата и социалната среда и на изискванията на потребителите, за да се гарантира стабилността на сектора в дългосрочен план. Предложението не цели налагането на допълнителен регулаторен контрол върху този вече либерализиран пазар, а подобряване на прозрачността на цените за европейските доставки и засилване на регулаторния надзор, което ще даде възможност да се следи развитието на международния пазар за доставка на колетни пратки, за да се гарантира доброто функциониране на трансграничните доставки.

Прозрачността на цените и извършването на регулаторен мониторинг на пазара, предвидени в предложения Регламент, ще допринесат за извличане на максимална полза от трансграничната електронна търговия за потребителите и предприятията, които ще могат да разчитат на надеждни доставки на колетни пратки дори и в най-отдалечените райони на Европейския съюз

Текстът на предложението на Регламент може да бъде намерен на следния електронен адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16805

 

С оглед формиране на национална позиция на Република България по предложения документ, заинтересованите лица са поканени да представят становища и коментари по предложения Регламент в МТИТС до 22 юни 2016 г., които да бъдат изпратени на следния е-адрес: lzimbileva@mtitc.government.bg.