Вие сте тук

Годишна програма за 2016 г. за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, приета с Решение на Министерски съвет № 57 от 28 януари 2016 г.

19.02.2016

Част „Телекомуникации и информационни технологии“

В областта на електронните съобщения и приобщаващия единен цифров пазар вниманието ще бъде фокусирано върху пакета от инициативи, в контекста на съобщението на Комисията от месец май 2015 г.: „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“.

Съществена част от работата на Съвета по време на Нидерландското председателство ще бъдат преговорите с Европейския парламент по предложението за директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор и ще продължи активната работа по досието с оглед постигането на споразумение. Българската страна подкрепя заложените цели, но ще продължи да настоява за поетапно прилагане, което да облекчи финансирането на предвидените мерки, както и даване на възможност на държавите членки сами да определят приоритетните услуги, до които да бъде осигурен достъп на хората с увреждания.

Стратегическа инициатива в областта на електронните съобщения в контекста на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) ще бъде представянето в средата на 2016 г. на законодателни предложения, в резултат на оценката и прегледа на регулаторната рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги в ЕС. Българската страна ще отстоява позиция за намаляване на секторно специфичната регулация, облекчаване на регулаторната и административната тежест в сектор електронни съобщения, като се отчита високата степен на развитие на конкуренцията на пазара. От една страна, изграждането на единен цифров пазар изисква наличието на единни правила на цялата територия на ЕС, но от друга, прекомерната хармонизация или хармонизацията на всяка цена без да се отчитат исканията на операторите и потребителското търсене, би довело до увеличаване на съпътстващите разходи, както и до административно и регулаторно натоварване на предоставящите услуги.

Правилата за достъп до инфраструктура е необходимо да се усъвършенстват в хоризонтален аспект, като същевременно се създадат стимули за насърчаване на достъпа до инфраструктура между предприятията от различни сектори на икономиката.

Предвид факта, че това е рамка, която ще определя бъдещото развитие на сектора, то тя трябва да е гъвкава и същевременно да отговаря на предизвикателствата, които поставят пред нея онлайн платформите/социалните мрежи от гледна точка на предлаганите услуги и реда, по който ще си взаимодействат с традиционните телекомуникационни оператори.

Също така бихме подкрепили развитие на защитата на правата на потребителите на електронни съобщителни услуги, както и обсъждане на мерки за все по-устойчиво осигуряване на достъп до съвременни и разнообразни съобщителни услуги в т.ч. в труднодостъпните и слабо населени райони.

Очаква се през месец февруари 2016 г. Европейската комисия да представи предложение за решение относно радиочестотния обхват 700 MHz. Амбицията на Нидерландското председателство е за постигане на общ подход на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 26 май 2016 г. Ще приветстваме възможността радиочестотния обхват 700 MHz да се предостави за безжичен достъп, тъй като това ще доведе до ползи за бизнеса, а потребителите, включително в трудно достъпни и слабо населени райони, ще могат да се възползват от мобилни широколентови услуги.

В областта на пощенските услуги, Комисията ще направи оценка на съществуващото положение и ще предложи допълнителни мерки, с цел подобряване на прозрачността на цените за европейските доставки и за засилване на регулаторния надзор на международните пазари на колетни пратки, за да се гарантира доброто функциониране на трансграничните доставки. Предвид наблюдавания постоянен растеж на колетните пратки и устойчивия спад в потреблението на кореспондентските, българската страна ще изразява позиция в полза на повишаването на доверието на потребителите и търговците в сферата на електронната търговия на дребно, конкретно, по отношение на качеството на доставяните пратки, без това да има негативен ефект върху разходите за трансгранични услуги по доставка.

През 2016 г. Европейската комисия ще предложи нов план за действие за електронно управление 2016-2020. Българската страна ще участва заедно с останалите държави членки в съвместна инициатива за прилагане на принципа „само веднъж“ и преминаване към „единен информационен портал“ с цел да се създаде лесна за използване информационна система за гражданите и предприятията в ЕС.