Вие сте тук

Предложение за Решение на Европейския парламент и на Света за използване на радиочестотна лента 470 – 790 MHz

09.02.2016

Европейската комисия (ЕК) представи предложение за Решение на Европейския парламент и на Света за използване на радиочестотна лента 470 – 790 MHz в Съюза.

Хармонизираните радиочестотни ленти за безжични широколентови комуникации (WBB) в ЕС, особено тези под 1 GHz, са важни за постигане на целите за свързаност на Европейския съюз (ЕС), заложени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (DAE).

Безжичната връзка изисква достъп до подходящ радиочестотен спектър. Нарастващият трафик през мобилни устройства у нас и в световен мащаб, главно заради видео съдържанието, претоварва честотните ленти, които са на разположение понастоящем за WBB. В отговор на това бяха организирани действия и дискусии на равнище Международен съюз по далекосъобщения (МСД) относно евентуалното използване на радиочестотите под 1 GHz. МСД дава съгласието си честотната лента 694—790 MHz да се използва за WBB.

В България целият дециметров обхват (470—790 MHz) се използва в момента за национална сигурност, ефирната цифрова телевизия (DVB-T) и от звукотехническо оборудване за подготовка на програми и провеждане на специални прояви (PMSE).

ЕК предлага прилагането на вариант на координирано гъвкаво определяне и разрешаване от 2020 г. използването на радиочестотната лента 470—790 MHz за безжични широколентови услуги.

Разглежданата възможност ще допринесе за постигане на целите на равнището на Съюза по отношение на радиочестотния спектър и свързаността. Предоставянето за използването на радиочестотен обхват 700 MHz (694 – 790 MHz) и гъвкавото използване на радиочестотната лента 470—694 MHz за безжична широколентова връзка, заедно с радиочестотните ленти в обхват 800 MHz и 900 MHz, ще увеличи капацитета на мобилните мрежи. Ще се осигури универсално покритие при високи скорости на предаване от най-малко 30 MB/s на потребител. Определянето на 2020 г. като общ краен срок за промяна на използването на радиочестотната лента 470—790 MHz е удачно и поради факта, че тогава се очаква въвеждането на мрежи от пето поколение (5G).

При разглеждания вариант се гарантира сигурен достъп до радиочестоти в лентата под 700 MHz (470 – 694 MHz) на радио- и телевизионни оператори и доставчици на аудио-визуални медийни услуги за обществеността и по-специално наземно цифрово радиоразпръскване. Гъвкавото използване на спектъра под 700 MHz улеснява ограничаването на радиосмущенията и спомага за инвестиции и разработване на нови бизнес модели.

Във връзка с изготвянето на национална позиция по предложението за Решение на Европейския парламент и на Света за използване на радиочестотна лента 470 – 790 MHz в Съюза, заинтересованите страни могат да представят становища си по предложението на ЕК в МТИТС до 22.02.2016 г. на следния е-адрес: didimitrov@mtitc.government.bg.