Вие сте тук

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.

13.06.2016

Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията (МТИТС) започва работата си по подготовката на Тематичния план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати през 2017 г. Поради големия обществен интерес този план се популяризира посредством страницата на МТИТС в интернет.

Съгласно действащата нормативна уредба, Тематичният план (ТП)  не може да бъде изменян след неговото утвърждаване.

Във връзка с гореизложеното, с цел да бъдат обхванати всички значими събития, кръгли годишнини и чествания, които биха могли да бъдат отбелязани с пощенско-филателни издания през 2017 г., моля в срок до 30 август 2016 г. най-късно да получим Вашите мотивирани предложения, съобразени със следните критерии:

  • да популяризират развитието на държавността и на обществото във всички негови аспекти – история, наука, култура, изкуство, икономика, техника, спорт и др.;
  • да допринасят за развитието на международното сътрудничество, приятелството между народите, като популяризират свободата, равенството, взаимното уважение, сближаването на хората и народите;
  • да отразяват събития и/или техни кръгли годишнини, които имат висока обществена национална и/или световна значимост;
  • да отразяват кръгли годишнини от рождението на личности, чийто живот и творческа дейност са преминали, като са оставили дълбока следа и са с доказан във времето принос за утвърждаването на националната идентичност и/или за развитието на всички области на човешкото съзидание;
  • да бъдат атрактивни и да удовлетворяват пощенските и филателните потребности, свързани с използването, разпространението и колекционирането на пощенски марки и пощенски продукти;
  • да се вписват в тематичните раздели на ТП – „България – наша родина”, „България и Европа” и „България и света”;
  • отразяваните годишнини да са кръгли – или са кратни на числото 25;
  • да не бъдат свързани с въпроси, събития или личности, които биха предизвикали обществено напрежение, спорове или разделение;
  • да не бъдат свързани с извършването на търговска реклама в полза на физически или юридически лица;
  • да не бъдат обект на интерпретация чрез пощенска марка или пощенски продукт през предходните най-малко 10 календарни години.

Утвърденият от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Tематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати през 2017 г. ще бъде публикуван на страницата на МТИТС в интернет, след края на м. октомври 2016 г.

Моля Вашите предложения да бъдат адресирани до Специализирания съвет по маркоиздаване към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а по електронен път, можете да предоставите на следните електронни адреси:

vmitova@mtitc.government.bg;

pstoyanov@mtitc.government.bg