Вие сте тук

Комисията публикува Препоръка относно общ инструментариум с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза

03.11.2020

Кризата с COVID-19 показа, че свързаността е от основно значение за хората и предприятията в Съюза. Електронните съобщителни мрежи, и по-специално мрежите с много голям капацитет, изпълняваха ключова роля в отговора на кризата, като позволяваха работа и учене, здравни грижи и лична комуникация и забавление от разстояние. Широкоразпространената гигабитова интернет свързаност е в основата на случаите на употреба, изискващи значителен широколентов достъп в сферите на здравеопазването, образованието, транспорта, логистиката и медиите, които може да играят ключова роля за икономическото възстановяване на Европа.

Заради пандемията повече от всякога са необходими инвестиции и реформи, за да се гарантира сближаване и балансирано, напредничаво и устойчиво икономическо възстановяване. Инвестирането в общите приоритети на Съюза, по-специално в областите на екологичната, цифровата и социалната политика, ще подобри неговата устойчивост и ще подпомогне създаването на работни места и устойчив растеж, като същевременно се модернизират икономиките на държавите членки. По тази причина държавите членки следва изцяло да използват потенциала на предложения механизъм за възстановяване и устойчивост, като гарантират ефективни публични разходи и създават най-подходящите за частни инвестиции условия. За тази цел в препоръка (ЕС) 2020/1307 относно общ инструментариум на Съюза за намаляване на разходите за разгръщане на мрежи с много голям капацитет и гарантиране на своевременен и благоприятен за инвестициите достъп до радиочестотния спектър за 5G с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза се дават насоки на държавите членки, които са в процес на изготвяне на свои предложения за плановете си за възстановяване и устойчивост. В нея се посочва по какъв начин държавите членки могат да въведат прости и реалистични мерки за предоставяне на радиочестотен спектър за мрежите от пето поколение (5G) при благоприятни за инвестиции условия, както и по какъв начин те могат да улесняват разгръщането на фиксирани и безжични мрежи с много голям капацитет, като например премахват ненужните административни пречки и опростяват процедурите за издаване на разрешения.

В този социалноикономически контекст е необходимо да се разработи общ за Съюза подход — „инструментариум“ — въз основа на най-добрите практики. Целта е да се стимулира навременното разгръщане на мрежи с много голям капацитет, включително оптични и безжични мрежи от следващо поколение. Този подход би подпомогнал възникващи и бъдещи цифрови процеси и приложения и би допринесъл пряко за растежа и заетостта като част от икономическото възстановяване на Съюза.

В Заключенията на Съвета относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа от 9 юни 2020 г. се подчертава, че пандемията от COVID-19 е разкрила необходимостта от бърза и повсеместна свързаност. Това положение налага държавите членки да разработят в тясно сътрудничество с Комисията набор от най-добри практики за намаляване на разходите за разгръщане на мрежи и за улесняване на разгръщането на инфраструктурите с много голям капацитет, включително оптичните влакна и 5G.

5G мобилните мрежи ще осигурят на ползвателите на мобилни услуги свързаност с много голям капацитет. Планира се тези мрежи да изпълняват ключова роля в полагането на основите за цифрова и екологична трансформация в области като транспорт, енергетика, производство, здравеопазване, селско стопанство и медии.

Важно е държавите членки да предприемат подходящи стъпки за насърчаване на разгръщането на териториите си, включително селските и отдалечените райони, и да си сътрудничат помежду си при разгръщането на 5G в трансграничните райони.

Текстът на Препоръка (ЕС) 2020/1307 ще намерите в приложение: