Вие сте тук

Обществена консултация относно преразглеждането на Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп

16.12.2020

Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (Директива за намаляване на разходите за широколентов достъп) има за цел да улесни и стимулира разгръщането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез набор от хармонизирани мерки за намаляване на разходите за разгръщане.

Комисията извършва оценка на настоящите мерки съгласно Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп и оценка на въздействието на новото законодателно предложение.

Обществената консултация има за цел да събере мнения от заинтересованите страни относно прилагането на Директивата.

Обществената консултация е отворена от 2 декември 2020 г. до 02 март 2021 г. и е достъпна на следния адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BCRDSurvey_2020.

Събраните досега от Комисията данни, включително доклада относно прилагането на Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп и непрекъснатия мониторинг на нейното прилагане в държавите членки, водят до необходимостта Директивата да бъде оценена и евентуално преразгледана.

В същото време преразгледаният инструмент следва да се адаптира към последните технологични, пазарни и регулаторни разработки и да спомогне за насърчаването на по-ефективното и бързо внедряване на по-устойчиви мрежи с много висок капацитет, включително оптични влакна и 5G, осигурявайки привеждане в съответствие с Европейския кодекс за електронни съобщения и допринасяне за екологосъобразността на сектора на информационните и комуникационните технологии като част от Европейската зелена сделка.

На 19 юни 2020 г. Комисията публикува оценка на въздействието, която информира гражданите и заинтересованите страни за плановете на Комисията за преразглеждане на Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп.

Търсят се мнения от операторите на електронни съобщителни мрежи, мрежовите оператори, операторите на физическа инфраструктура, националните органи, компетентни по прилагане на Директивата (органи, които издават разрешения; органи по разрешаване на спорове; Единната информационна точка и др.), граждани, асоциации на потребителите, организации на гражданското общество, бизнеса и експерти.

Прегледът на Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп е част от действията, обявени в работната програма на Комисията за 2020 г. и в Съобщението за изграждане на цифровото бъдеще на Европа, в което се подчертава, че недостигът на инвестиции в ЕС в сферата на цифровата инфраструктура и мрежи възлиза на 65 милиарда евро годишно. Освен това са необходими адекватни инвестиции на европейско, национално и регионално ниво за постигане на целите за свързаност до 2025 г. на ЕС и за европейско Гигабит общество.

Един месец след края на консултацията ще бъде публикувано резюме с резултатите от нея.