Вие сте тук

Отворени са 6 конкурса в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа

04.03.2020

На 28 февруари 2020 г. са отворени първите конкурси за 2020 г. в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Предложенията за проекти могат да се подават до 12 май  2020 г. по темите: Безопасен интернет; Електронно доставяне на документи и данни; Автоматизиран превод; Блокчейн; Европеана; Европейска платформа за умения и работни места в цифровите технологии. Конкурс „Електронна идентификация и електронен подпис“ ще бъде обявен скоро.

1. CEF-TC-2020-1: Безопасен интернет (Safer Internet)

През 2020 г. финансирането ще даде възможност за продължаване на услугите, предоставяни от националните центрове за безопасен интернет:

  • повишаване на осведомеността сред децата, родителите и учителите относно онлайн възможностите и рисковете;
  • телефонна линия за предоставяне на съвети и подкрепа на родители и деца по въпроси, свързани с използването от деца на цифровите технологии и услуги;
  • гореща линия за получаване и управление на съобщения, свързани с незаконни онлайн изображения и видеоклипове за сексуално насилие над деца.

Бюджетът за темата е 11 млн. евро, финансирането от ЕК е в размер на 50 %, а индикативната продължителност на проектите – 12 месеца. Допустими кандидати са само националните центрове за безопасен интернет.

Подробна информация може да се намери тук

2. CEF-TC-2020-1: Европеана (Europeana)

През 2020 финансиране ще бъде с цел да се подпомогнат институциите за културно наследство да отворят своите колекции и да предоставят висококачествено цифрово съдържание на Europeana с помощта на иновативни подходи и инструменти, като например: изкуствен интелект, машинно обучение, обработка на големи данни, автоматични инструменти за обогатяване на метаданни и др.

Бюджетът за темата е 3 млн. евро, финансирането от ЕК е 75 %, а продължителността на проектите – от 18 до 24 месеца. За да бъдат допустими, проектите трябва да се подадат от консорциум, състоящ се поне от 3 юридически лица, базирани в 3 различни държави членки или Исландия и Норвегия.

Подробна информация може да се намери тук

3. CEF-TC-2020-1: Електронно доставяне на документи и данни (eDelivery)

Финансирането през 2020 ще бъде за продължаване на внедряването и функционирането на точките за достъп, както и за издателите на метаданни за услуги. Поддържаните услуги трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията, определени в регламента за eIDAS.

Бюджетът за темата е 0.9 млн. евро, финансирането от ЕК е 75 %, а продължителността на проектите –18 месеца. За да бъдат допустими, проектите трябва да се подадат от консорциум, състоящ се поне от 2 юридически лица, базирани в една или повече държави членки или Исландия и Норвегия.

Подробна информация може да се намери тук

4. CEF-TC-2020-1: Автоматизиран превод (Automated Translation)

През 2020 г. финансирането ще бъде за проекти, които ще обхванат и използването на езикови инструменти и ресурси за икономически, научно и социално значими езици извън ЕС (арабски, китайски, японски, руски и турски). Приоритет ще бъде даден на предложения, демонстриращи ясна европейска добавена стойност и обществено въздействие.

Бюджетът за темата е 4 млн. евро, като ЕК очаква исканото финансиране за проект да бъде между 200 000 и 800 000 евро. Финансирането от ЕК е 75 %, а продължителността на проектите –24 месеца. За да бъдат допустими, проектите трябва да се подадат от консорциум, състоящ се поне от 2 юридически лица, базирани в две или повече държави членки или Исландия и Норвегия.

Подробна информация може да се намери тук

5. CEF-TC-2020-1: Блокчейн (Blockchain)

През 2020 г. финасирането ще бъде за повишаване на киберсигурността и ефективността на съществуващите възли на Инраструктурата за Европейски блокчейн услуги (EBSI) в държавите членки. Ще бъде осигурено и финансиране за въвеждането на нови EBSI възли в държавите членки.

Бюджетът за темата е 3 млн. евро, финансирането то ЕК е 75 %, а продължителността на проектите –24 месеца. Ще се финансира само по един проект от държава членка, като максималното финансиране от ЕК за държава членка е 150 000 евро. Проектите могат да се подават от 1 юридическо лице от държава членка или от Исландия и Норвегия.

Подробна информация може да се намери тук

6. CEF-TC-2020-1: Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии (European Platform for Skills and Jobs)

Целта на конкурса е да се подпомогне разработването и предоставянето на магистърски програми,  специализирани в цифрови области, които ще бъдат разпространявани чрез платформата за умения и работни места в областта на цифровите технологии. Тези програми ще са насочени към усъвършенстване на цифровите умения за справяне с липсата на високо специализирани цифрови умения в областта на изкуствения интелект.

Бюджетът за двата конкурса по темата е 6.5 млн. евро, финансирането то ЕК е 75 %, а продължителността на проектите – от 24 до 36 месеца.

Подробна информация може да се намери тук

 

Скоро ще бъде обявен и конкурс „Електронна идентификация и електронен подпис“ (eID and eSignature)

Финансирането през 2020 за eID ще бъде за интегрирането на eID в съществуващите електронни и мобилни услуги /системи /онлайн платформи в различни публични или частни сектори, както и за предоставяне на допълнителни възможности свързани с трансграничната употреба на електронна идентичност чрез националните технологични инфраструктури – т.нар. eIDAS възли. През 2020 г. поддръжката ще обхване и надгаждането на съществуващите eIDAS възли, за да съответстват на последната версия на техническите спецификации за eIDAS.

Финасирането през 2020 за eSignature ще бъде за развитието на системи, създаващи или утвърждаващи електронни подписи в съответствие с регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния

Бюджетът за eID е 2.5 млн. евро, а за eSignature 0.5 млн. евро. Финансирането то ЕК е 75 %, а продължителността на проектите –18 месеца.

Подробна информация за конкурсите може да се намери тук

Преди да се подаде предложението за проект, трябва да се удостовери, че е от общ интерес (съгласно чл. 9 от Регламент № 1316/2013). За български проекти в сектор „Телекомуникации“ от МСЕ удостоверяването се осъществява от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез оторизиран представител.

Европейската комисия предвижда на 11 март 2020 да проведе виртуален информационен ден по конкурсите, който може да се проследи тук

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева - държавен експерт в дирекция "Информационни технологии" и национален представител в секторен комитет "Телекомуникации" от Механизма за свързване на Европа на тел. 9409 284 или на email:ekaneva@mtitc.government.bg