Вие сте тук

Проект на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза

Проект на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията до 04.04.2018 г.

Мотиви:

Предлаганият проект на Национална пътна карта включва подробни стъпки за изпълнение на задълженията на Република България, съгласно Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза.

Подготвеният проект е в резултат на работата на междуведомствена работна група, в състава на която бяха включени представители на Министерството на транспорта, информационните технологии с съобщенията (МТИТС), Министерство на вътрешните работи (МВР), Министерство на отбраната (МО) и на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС).

Предвид факта, че „пътната карта“ е свързана с преразпределение на радиочестотен спектър, използван за национална сигурност, проектът бе разгледан и одобрен на заседание на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС), проведено на 29.01.2018 г.

 

Лице за контакт:

Димитър Димитров - и.д. директор на дирекция „Съобщения“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“,
Тел.: 02 9409 333,
E-mail: ddimitrov@mtitc.government.bg