Вие сте тук

Проект на Решение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.

Проект на Решение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Той е в резултат на изпълнение на решение на Съвета по националния радиочестотен спектър, свързани с изпълнение на решения на Европейската комисия, с които се осигурява хармонизация хармонизацията с Европейската таблица за честотните разпределения и Комитета за електронни съобщения към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения.

С проекта се изпълняват изискванията за хармонизацията на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) отразяване на взетите решения от последната Световна конференция по радиосъобщения (WRC-2015); актуализиране на част от забележките, в съответствие с изтекли срокове за ползване на радиочестотен спектър.

В резултат от приемането на посочените международни актове се налага препланиране на съществуващите обхвати, с цел постигане на по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения.

Лица за контакт:

г-н Димитър Димитров – и.д. директор на дирекция „Съобщения“,
тел. 02 9409 333,
e-mail: ddimitrov@mtitc.government.bg

г-жа Теодора Пасарелска – държавен експерт в дирекция „Съобщения” и организационен секретар на СНРЧС,
тел. 02 9409 267,
e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg