Вие сте тук

Проект на Закон за ратифициране на актовете на 26 конгрес на Всемирния пощенски съюз

Проект на Закон за ратифициране на актовете на 26 конгрес на Всемирния пощенски съюз

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Всемирният пощенски съюз (ВПС) е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В нея членуват 192 страни, в това число и Република България, като взаимоотношенията между страните-членки, както и между техните избрани пощенски оператори се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който е върховен орган на ВПС.

Поредният 26 конгрес на ВПС се проведе през 2016 г. в Истанбул, Турция. По време на конгреса бяха приети следните актове, които подлежат на ратифициране от Република България:

1. Девети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз;

2. Първи допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз;

3. Всемирна пощенска конвенция и Заключителен протокол към нея;

4. Споразумение за услугите по пощенските плащания и Заключителен протокол към него.

В изпълнение на ангажиментите на Република България като страна-членка на ВПС е изготвен проект на Закон за ратифициране на актовете на 26 конгрес на Всемирния пощенски съюз. Чрез ратифицирането им се осигурява изпълнението на ангажиментите на нашата страна, свързани с тяхното прилагане от органите, натоварени с провеждането на държавната политика и регулирането на пощенските услуги и от страна на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

Приемането на Закона за ратифициране на актовете на 26 Конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до:

  • потвърждаване на участието на Република България в осигуряването на единна световна пощенска територия, основана и регламентирана чрез актовете на ВПС;
  • създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията от една страна между Република България и нейния избран пощенски оператор и от друга страна – останалите страни-членки на ВПС и техните избрани пощенски оператори при организирането и осъществяването на международните пощенски услуги;
  • осигуряване на повишена сигурност и защита на пощенския трафик по отношение на пренасянето на забранени вещества и предмети чрез пощенската мрежа;
  • осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза, както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България;
  • запазване на системата на разплащанията на избрания пощенски оператор на Република България с избраните пощенски оператори на останалите страни-членки на Съюза за обработен пощенски трафик на основата на единните правила, процедури и цени, регламентирани в актовете на ВПС;
  • гарантиране на правото на Република България да участва, в качеството си на страна-членка, в цялостната дейност на ВПС, неговите ръководни органи и работните структури към тях;
  • гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни-членки на ВПС.

Пълният текст на Проекта на Закон за ратифициране на актовете на 26 конгрес на Всемирния пощенски съюз, както и на актовете могат да се видят в Приложението.

Лица за контакти:

г-жа Людмила Зимбилева – началник на отдел „Развитие на пощенските услуги”, дирекция „Съобщения”,
тел.: 02 9409 265,
e-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg

г-жа Илиана Карафизиева – държавен експерт в отдел „Развитие на пощенските услуги”, дирекция „Съобщения”,
тел.: 02 9409 275,
e-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg