Вие сте тук

Проект на Наредба № 19 за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

Проект на Наредба № 19 за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта и съобщенията.

Мотиви:

Мотивите за изготвяне на нова Наредба № 19 за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство са както следва:

Съгласно Регламент (ЕО) 2150/2005 г. за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство (OB L 342, 24.12.2005 г.) държавите членки на Европейския съюз трябва да регламентират своята политика за управление на въздушното пространство в съответствие с концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство, която се основава на принципа, че същото не трябва да се определя само като гражданско или военно, а да се разглежда като едно цяло и да отговори във възможно най-голяма степен на изискванията на всички ползватели. В допълнение, документите на Международната организация за гражданска въздухоплаване (ИКАО) и законодателството на Европейския съюз, регламентиращи управлението на въздушното пространство, изискват установяването и функционирането на система за планирането и използването на въздушното пространство в интерес на всички ползватели.

Към настоящия момент съгласно действащото законодателство органът, отговорен за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 2150/2005 г. на стратегическо ниво, е Съветът за управление на въздушното пространство (СУВП), който е консултативен орган към министъра на транспорта и съобщенията и министъра на отбраната. Съветът за управление на въздушното пространство прави предложения, които впоследствие се утвърждават от двамата министри. Действащата процедура забавя процеса за вземане на решения, включително и по въпроси, пряко свързани с безопасността. В тази връзка с проекта се предлага решенията относно управление и използване на въздушното пространство и прилагане на Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство (концепцията) на стратегическо ниво да се взимат от СУВП. С предложението се постига прилагане на концепцията, както е определена в чл. 2, т. 22 от Регламент (ЕО) № 549/2004, с цел улесняване на управлението на въздушното пространство и управлението на въздушното движение в границите на Общата транспортна политика на Европейския съюз. В раздел I „Стратегическо ниво“, глава втора от проекта са разписани правомощията на СУВП, съставът му, както и правилата за вземане на решения.

През последните години значително се повиши броя на новите ползватели на въздушното пространство на Република България, като освен Военновъздушните сили, ползватели на въздушното пространство са и нови структури към Министерството на транспорта и съобщенията и други ведомства. В тази връзка в чл. 40, ал. 1 от проекта са посочени всички ползватели на въздушното пространство, включително и новите.

Увеличението на броя на ползвателите на въздушно пространство на Република България налага създаване на нови структури от въздушното пространство, различни от действащите към момента. За целта с чл. 63 от проекта се предвижда създаване на нови структури/зони във въздушното пространство от особено важно значение, като ad-hoc опасни зони, необходими за изпълнение на:

  1. операции при бедствия, аварии и катастрофи, и ликвидиране на последствията от тях;
  2. операции за търсене и спасяване;
  3. борба с пожари;
  4. полицейски и митнически мисии;
  5. мисии за наблюдение на въздушното движение и преследване;
  6. мисии за наблюдение и проследяване от въздуха;
  7. мисии за екологичен контрол, осъществявани от държавни органи;
  8. операции за гарантиране сигурността на полетите на държавни ръководители, министри и държавни служители от подобен ранг.

С приетия Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/469 на Комисията от 14 февруари 2020 година се въвеждат изисквания: към заявителите за ползване на структури/зони от въздушното пространство, към организациите, които разработват проектите за публикуване в Сборник за аеронавигационна информация и публикация на Република България, към дизайна на въздушното пространство, които са взети предвид при изготвяне на проекта на наредба и са уредени в разпоредбата на чл. 35, ал. 1-3. В проекта също са разписани изискванията към заявителите/ползвателите на отделните структури/зони във въздушното пространство, като са описани детайлно въпросите, свързани с ефективността и безопасността на въздушното пространство. Също така, посредством проекта на наредба се цели разрешаването на проблеми, свързани с околната среда, шума и наземния риск, като се:

а) създават условия за повишаване нивото на безопасно и ефективно управление и използване на въздушното пространство, при отчитане на нуждите на всички ползватели и при гарантиране на сигурността на въздушното пространство на Република България;

б) ускорява процеса за осъществяване на своевременни промени във въздушното пространство за осигуряване на оперативна необходимост от въвеждане на гъвкавото му използване;

в) установяват ясни процедури за планиране и провеждане на учения на ВВС, отчитайки задачите, периода на провеждане на учението, неговия характер и влиянието му върху пропускателната способност на въздушното пространство;

г) въвеждат процедури за постоянно следене на използването на управляемите структури на въздушното пространство и съответно на необходимостта от промяна или въвеждане на нови структури;

д) създават условия за гарантиране на висока пропускателна способност на въздушното пространство;

е) подобрява гражданско-военната координация, което ще има положително влияние върху отбранителните способности на въоръжените сили;

ж) подобрява оперативната съвместимост на ползвателите, което ще повиши безопасността и ще гарантира висока пропускателна способност на обслужваното въздушното пространство.

С предложените промени се цели подобряване на взаимодействието между гражданско и военно управление на въздушното пространство, което се организира на стратегическо, предтактическо и тактическо ниво на управление и се използва чрез установяване на споразумения и процедури с цел увеличаване безопасността и капацитета на въздушното пространство, както и намаляване на вредния ефект върху околната среда. С новата уредба ще се постигне отстраняване на идентифицирани недостатъци, както и подобряване на ефикасността и гъвкавостта на операциите на въздухоплавателните средства.

Предложеният проект на наредбата няма да окаже пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Проектът на нормативен акт е изготвен от работна група с представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, дирекция „Операции и подготовка“ в Министерство на отбраната, Военновъздушните сили и Държавно предприятие „Ръководство въздушно движение“. С проекта на акт се предвижда да се отмени Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (обн., ДВ, бр. 99 от 2012 г.).

Проектът на нормативен акт е съгласуван с министъра на отбраната на основание чл. 2а, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него, съдържащ мотивите за изготвянето на проекта на наредба, е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на нормативен акт и доклада с мотивите към него и да представят писмени предложения или становища в 30-дневен срок от публикуването им. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

Лице за контакт:

Христо Гунчев, началник отдел в ГД „ГВА“,
Телефон: 02 937 10 66,
e-mail: HGunchev@caa.bg