Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С проекта на наредба се предлагат следните изменения и допълнения:

I. В § 12 от предложения проект са разписани подробно необходимите знания и умения, които кандидатите трябва да придобият по време на теоретичното и практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. Предвижда се практическото обучение да се извършва на учебна площадка, на пътища извън населени места и/или магистрали, както и по улици в населени места с цел кандидатът да придобие умения за по-добро възприемане на пътната обстановка.

С цел по-ефективно осъществяване на дейността и предвид обстоятелството, че понастоящем взаимоотношенията между учебния център и преподавателите не са регулирани, с § 2 и § 10 от проекта се въвежда изискване преподавателите да са назначени на трудов договор в учебния център аналогично на изискванията към ръководителя на учебната дейност и техническия сътрудник.

С § 4 се предвижда да отпадне изискването в офиса на учебния център да бъде поставен на видимо място списък с преподавателите и категориите, за които се извършва обучението, списък на учебните пътни превозни средства, тъй като тази информация с § 23 се предвижда да е достъпна на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

С § 5, т. 1, б. „б“ се предвижда учебните пътни превозни средства, с изключение на тролейбусите, да бъдат собственост на учебния център или да са му отдадени на лизинг. С посоченото предложение се цели преустановяване на някои нелоялни практики.

С § 5, т. 1, б. „в“ от проекта се предвижда въвеждането на забрана за ограничаване на видимостта през задното стъкло на учебното превозно средство. Въвеждането на подобна забрана, като изискване за годността на учебните автомобили, ще предостави възможност на контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да следят за неговото спазване, тъй като за установяване на нарушенията по чл. 105, ал. 1  от Закона за движението по пътищата (където е въведена обща забрана за ограничаване на видимостта през челното, задното и страничните стъкла на автомобилите) понастоящем компетентност имат органите за контрол на Министерството на вътрешните работи.

С § 5, т. 3 от проекта се отменя изискването тролейбусите, с които се обучават кандидатите, да имат осигурен достъп на преподавателя до кормилното колело. До обучение за придобиване на правоспособност за управление на тролейбус се допускат кандидати, които притежават правоспособност за управление на моторни превозни средства, съответно са придобили знания и умения, поради което не е необходимо преподавателят да има възможност непрекъснато да контролира обучавания.

С цел повишаване на пътната безопасност с § 10, т. 1 относно чл. 13, ал. 1, т. 6, са въведени допълни изисквания към преподавателите, доколкото преподавателите трябва да обучават кандидатите да спазват правилата за движение и не следва самите те да ги нарушават.

С § 2 относно чл. 5, ал. 1 е въведено изискване учебният център да е регистриран като търговски обект, тъй като в него се извършва търговска дейност. Изискването е въведено с цел недопускане на нелоялна конкуренция и осъществяване на по-ефективен контрол от страна на службите, контролиращи дейността.

II. В проекта на наредба се предвижда въвеждане на електронно обслужване на учебните центрове и преминаване към електронна документация в учебните центрове при провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. За целта на учебните центрове ще бъде предоставен достъп до информационната система относно обучението на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

В тази връзка с проекта на наредба се предвижда да бъдат подобрени функционалностите на информационната система по чл. 27, ал. 7 от Наредба № 37, изразяващо се в осигуряване на възможност за:

- създаване и водене на електронен учебен дневник за провеждане на теоретичното обучение за всяка група. В дневника се отразяват датите и часовете за проведеното обучение, преподадените теми, преподавателя, провел обучението и присъствията и отсъствията на кандидатите по време на теоретичното обучение. Електронното отразяване на преминатото обучение ще осигури възможност за недопускане на изпит на кандидати, които не са присъствали на необходимия за всеки модул брой часове съгласно учебната документация по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата;

- създаване и водене на електронен график за провеждане на обучението на групите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и за провеждане на индивидуалното обучение.;

- създаване и водене на електронен учебен картон на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Преподавателите по практическо обучение ще отбелязват в електронния учебен картон началния и крайния час на занятието;

- провеждане на вътрешните практически изпити на електронна контролна карта. Преподавателите по практическо обучение ще отбелязват в електронната контролна карта допуснатите от кандидатите грешки, като резултатите от тях се нанасят автоматично в електронното досие на кандидата в информационната система;

- предоставяне на достъп на кандидата за последващо разглеждане на маршрута по време на  вътрешния изпит (позициониран на интерактивна географска карта, чрез GPS координати) и за преглед на грешките, които преподавателят е маркирал по време на вътрешния изпит.

Предвидено е информационната система да осигурява възможност на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които осъществяват контрол на дейността на учебните центрове, да разполагат с информацията за датите и часовете за провеждане на обучението и достъп до електронните учебен дневник, учебен картон, контролна карта, което ще допринесе за повишаване на качеството на контрола на теоретичното и практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

С надграждането на информационната система относно обучението ще бъде постигнато следното:

- ще отпадне необходимостта да се водят и издават на хартиен носител документи във връзка с обучението (учебни дневници, графици, контролни карти от положени вътрешни изпити);

- облекчаване на комуникацията на учебните центрове и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация - ще отпадне ангажимента на представителите на учебните центрове да посещават областните отдели, за да представят необходимата за провеждане на индивидуалното обучение информация;

- повишаване на ефективността от контролната дейност при провеждане на обучението – ще бъде осигурен достъп на областните отдели „Автомобилна администрация“ до необходимата за контрола информация;

Предложеният проект е съобразен и с учебната документация, утвърдена със Заповед № РД09-2900/15.11.2019 г. за утвърждаване на изменение и допълнение на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите АМ, А1, А2, А, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T(Ткт, Ттм) на министъра на образованието и науката.

III. В предложения проект се предвижда възможност заявленията за издаване на разрешение за извършване на обучение, удължаване срока на валидност на разрешението или промяна в списъка към разрешението, както и документите, приложени към тях, да се подават по електронен път чрез информационната система по чл. 27, ал. 7 от наредбата.

След приемането на проекта на наредбата няма да бъдат необходими финансови средства за нейното прилагане.

Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждане на изисквания на актове на вторичното право на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и доклада към него са публикувани за срок от 30 дни за провеждане на обществени консултации на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Лице за контакт:

Станко Иванов, директор на дирекция „Водачи на моторни превозни средства“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Тел.  02/930 88 19,
E-mail: sivanov@rta.government.bg