Вие сте тук

Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT)

Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT)

Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT) е европейската организация в сферата на съобщенията, която представлява и регионалният форум за Европейския съюз в тази област. Европейската комисия участва в СЕРТ със съвещателен глас.

Република България членува в СЕPТ от 1990 г., чрез присъединяване към Споразумението за СЕРТ. В СЕРТ членуват 48 пощенски и далекосъобщителни администрации от Европа. Секретариат на СЕРТ е Европейският комуникационен офис (ЕСО), който беше конституиран като такъв въз основата на Конвенцията за създаване на Европейски комуникационен офис. ЕСО подпомага работата на Председателството на СЕРТ и на неговите 3 комитета: Комитета по електронни съобщения, (ECC), Комитета по политиката на МСД (Com-ITU) и Комитета по пощенско регулиране (CERP).

Представители на МТИТС редовно участват активно в дейността на СЕПТ. През м. юли 2017 г. МТИТС беше домакин на поредното заседание на Комитета по политиката на МСД (Com-ITU). 

Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT)