Вие сте тук

Международен съюз по далекосъобщения

Международен съюз по далекосъобщения

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) е специализирана организация към ООН в областта на информационните технологии и далекосъобщенията, със седалище в Женева. Създадена е през 1865 г., когато е подписана първата Международна телеграфна конвенция. С нея се създава Международния съюз за телеграфни съобщения, който по-късно прераства в МСД. Днес в МСД членуват 193 държави,  чрез администрациите, отговарящи за съобщенията в съответните страни и повече от 800 секторни и асоциирани членове – организации от частния сектор, академичната общност, международни и национални телекомуникационни организации, и др.

Република България (тогава Княжество България) се присъединява към МСД на 18 септември 1880 г., непосредствено след подписване на Международната телеграфна конвенция. Съгласно сега-действащото законодателство България се представлява в МСД от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Върховен ръководен орган на МСД е Конференцията на пълномощните представители (КПП), която се провежда на всеки 4 години. В междинния период между 2 КПП МСД се управлява от Съвет, чиито членове се избират от КПП. България е член на Съвета на МСД от 1989 г., като оттогава досега не е преставала да членува в този ръководен орган.

Конституцията и Конвенцията са основните актове, които регламентират дейността на МСД. Те са приети през 1992 г. в Женева. Измененията на тези актове се приемат от КПП и се ратифицират от Народно събрание.  

Международен съюз по далекосъобщения