Вие сте тук

Общоевропейски портал за отворени данни

Eвропейската комисия (ЕK) стартира Open Project Data Portal (ODPP) с амбицията да обхваща пълния набор от дейности за разгръщане на инфраструктура за пан-европейски портал за данни, включително предоставянето на редица услуги с добавена стойност за европейските страни. Проектът цели да подпомогне страните при напредъка в областта на развитието на отворените данни, като се предлага комбинация от обща материална подкрепа и обучение, както и целенасочена подкрепа за тези, които са все още в ранните етапи. Първата стъпка се състои в установяване къде се намират страните по пътя им към изпълнение на отворени данни, увеличаване на публикуването на масиви от данни и подкрепа на повторното използване на данните, които са на разположение. Тази дейност се нарича landscaping. Това означава оценка на различните европейски страни относно развитието им в областта на отворените данни.

Основният инструмент, който ще се използва за тази цел е въпросникът  Въпросник отворени данни.

Въпросникът е инструмент за събиране на информация за дейностите по отворени данни в различните европейски страни, с който държавите-членки може да измерят нивото и значението  на ключовите фактори за успеха на внедряването на политика на отворени данни. В допълнение към въпросника има кратка методика, изготвена, за да помогне при разбирането на цялостния подход при структуриране на landscaping и реализиране на проучването Open_Data_Portal_Overview_Landscaping_Method__2_.pdf и справочна информация Pan.doc.

Въпросникът трябва да бъде попълнен в срок до 20 май 2015 и изпратен  на електронен адрес rantonova@mtitc.government.bg и adimova@mtitc.government.bg с оглед да бъде обобщен и изпратен на ЕК.

Портал за отворени данни (http://opendata.government.bg).

За консултация: Рени Антонова тел.949 2104 и Анелия Димова тел.949 2250