Вие сте тук

Създаване на Национален компетентен орган по киберсигурност към МТИТС

27.06.2019

На 31 октомври 2018 г. бе приет Закона за киберсигурност, който определя правомощията и функциите на компетентните органи в областта на киберсигурността. На основание чл. 4, ал. 3 и чл. 16, ал.1 от Закона за киберсигурност бе прието Решение № 192 на Министерския съвет за определяне на административните органи, към които се създават национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност. Съгласно Решението, Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за административен орган, към който беше създаден Национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Транспорт“, сектор „Цифрова инфраструктура“ и за „Цифрови услуги".

При възникнали проблеми с киберсигурността в сектор „Транспорт“ можете да се обръщате към: NKOTransport@mtitc.government.bg

При възникнали проблеми с киберсигурността в сектор „Цифрова инфраструктура“ и за „Цифрови услуги“ можете да се обръщате към: NKODigitIfra@mtitc.government.bg

 

Закон за киберсигурност

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/151 на Комисията от 30 ануари 2018