Вие сте тук

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. и обхваща секторите транспорт, телекомуникации и енергетика.

С Механизма се подкрепят проекти от общ интерес, за периода 2014-2020 г.

Проектите от общ интерес за сектор „Телекомуникации” са определени в Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 относно насоки за транс-европейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура.

Проектите от общ интерес имат за цел създаването или усъвършенстването на оперативно съвместими основни платформи за услуги, съпътствани от общи услуги за инфраструктури за цифрови услуги.

Инфраструктурите за цифрови услуги са тези инфраструктури, които дават възможност по електронен път, обикновено чрез интернет, да се предоставят мрежови услуги, осигуряващи трансевропейски оперативно съвместими услуги от общ интерес и които включват основни платформи за услуги и общи услуги;

Основните платформи за услуги са центрове на инфраструктурите за цифрови услуги, които имат за цел да осигурят трансевропейски връзки, достъп и оперативна съвместимост.

Общите услуги осигуряват връзката между основните платформи.

Участие

Участва се на базата на отворени конкурси и предложенията трябва да бъдат представени в съответствие с процедурата, определена в конкурса.

Могат да участват юридически лица от страните членки на ЕС, както и от асоциираните към МСЕ държави – Норвегия и Исландия. Предложения, представени от физически лица са недопустими.

Проектите се подават на английски език в електронната система за подаване на предложенията за проекти TENtec eSubmission (https://webgate.ec.europa.eu/cas).

Форми на финансова помощ

  • Безвъзмездни средства

Безвъзмездните средства са насочени към онези проекти, които получават недостатъчно финансиране от частния сектор. Безвъзмездните средства са от 50 % до 100 % от допустимите разходи. Това е уточнено в поканата за представяне на предложения (в отворения конкурс).

Стойността на оборудването и инфраструктурата, която бенефициентът счита за капиталов разход, може да се счита за допустим разход до нейния пълен размер.

Безвъзмездните средства не може да имат за цел или резултат реализирането на печалба в рамките на дейността („принцип на недопускане на печалба“).

Допустимите разходи трябва да отговарят на следните критерии: да са направени през периода на осъществяване на проекта; да са необходими за изпълнението му; възможно е да бъдат установени и проверени; да отговарят на разпоредбите на приложимото данъчно и социално законодателство; да бъдат добре обосновани и да отговарят на принципа за добро финансово управление (икономичност и ефикасност). Отчисленията за възможни бъдещи загуби или такси, загубите от курсови разлики, прекомерните или неоправдани разходи са недопустими разходи.

  • Обществени поръчки

Обществените поръчки могат да се възлагат самостоятелно от Европейската комисия или съвместно с държавите членки.

  • Финансови инструменти

Предназначението на финансовите инструменти е да засилят мултиплициращия ефект от изразходването на средствата на Европейския съюз, като привличат допълнителни ресурси от частни инвеститори.

Финансовите инструменти подпомагат проекти от общ интерес, които имат ясна европейска добавена стойност и улесняват участието на частния сектор в дългосрочното финансиране на такива проекти.

Могат да се използват капиталови инструменти (напр. инвестиционни фондове с акцент върху осигуряването на рисков капитал) и дългови инструменти (заеми и/или гаранции, подпомагани от инструменти за споделяне на риска, включително проектни облигации). Проектните облигации ще се емитират от частни компании и ще бъдат гарантирани от европейския бюджет, което ще им осигури по-висок кредитен рейтинг и ще направи проектите по-сигурни и привлекателни за инвеститорите.

Допълнителна информация:

Регламент (ЕС) № 1316/2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129...

Регламент (ЕС) № 283/2014 относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:086:FUL...

Регламент (ЕС) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&...

Инфраструктури за цифрови услуги (DSI) в сектор „Телекомуникации“: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Sect...

Официална страница на Механизма за свързване на Европа: http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility