Вие сте тук

Финансирани през 2018 г. проекти по тема „Киберсигурност“ от Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“

Финансирани през 2018 г. проекти по тема „Киберсигурност“ от Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“

Български организации печелят 1.5 млн. евро за изпълнение на проекти по тема „Киберсигурност“ от Механизма за свързване на Европа, сектор  „Телекомуникации“

По конкурса, проведен през 2018 г. са подадени общо 49 проекта от държавите членки. Ще бъдат финансирани 33 проекта. От България са подадени 4 проекта, които са получили много високи оценки, съответно всички 4 проекта са финансирани. Успеваемостта за българските участници е 100 %. Българските организации ще получат финансиране от ЕС в размер на 1.5 млн. евро, което представлява 13.15 % от общото финансиране за всички държави членки в размер на 11.4 млн. евро  Така България заема второ място по получено финансиране за този конкурс.

Финансираните проекти с български участници са:

  1. Изграждане на капацитет и подобряване на услугите, предоставяни от CERT Bulgaria – изпълняван от Държавната агенция „Електронно управление“

Основната цел на проекта е да се повиши капацитетът на Националният Център за действие при инциденти в информационната Сигурност (CERT България), за да може Центърът да изпълни изискванията на Директивата за сигурност на мрежите и информационните системи (NIS директива), както и изискванията произтичащи от Закона за киберсигурност.

Повече информация за проекта може да се намери тук 

   2. Повишаване на капацитета за сигурност на мрежите и информационните системи на Електроенергиен системен оператор – изпълняван от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД      

Общата цел на проекта е да подготви „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, като оператор на съществени услуги за изпълнение на изискванията на NIS директивата.

Повече информация за проекта може да се намери тук 

   3. Създаване на лаборатория за киберсигурност и на защитена среда за критични данни и информационни системи – изпълняван от „Булггартрансгаз“ АД

Реализирането на проекта има за цел да повиши устойчивостта и потенциала за гарантиране достъпността на критичните услуги, предлагани от „Булгартрансгаз“ ЕАД като газопреносен оператор и оператор на съществени услуги, като допринася за изпълнение целите и изискванията на европейското и националното законодателство в областта на киберсигурността.

Повече информация за проекта може да се намери тук 

  4. Внедряване и сертификация на система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO 27001 – изпълняван от „Булггартрансгаз“ АД

Чрез внедряването и сертификацията на система за управление на информационната сигурност, съвместима с изискванията на международно утвърдени практики и стандарт ISO 27001, ще се повиши надеждността на предлаганите критични за икономиката на страната и съюза услуги.

Повече информация за проекта може да се намери тук