Вие сте тук

Информационен ден за сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа

Информационен ден за сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа

Проведен онлайн информационен ден за популяризиране на възможностите за участие в Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“.

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) дава възможност за подготовката и изпълнението на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите на енергетиката, транспорта и телекомуникациите. МСЕ е насочен към постигане на реални подобрения в живота на гражданите, икономиката (включително МСП) и администрациите чрез изграждането на трансевропейски оперативно съвместими инфраструктури въз основа на утвърдени технически и организационни решения.

Представени бяха отворените конкурси по Работна програма 2020 за сектор „Телекомуникации”, формите на финансиране и основните правила за участие. Презентациите може да се намерят в приложенията.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева, e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg или на тел: 9409 284.