Вие сте тук

Звено за вътрешен одит

Звено за вътрешен одит

Функции

Звено за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Звеното извършва дейността по вътрешен одит на програмите, дейностите и процесите в министерството, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз, и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като:

планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с Международните стандарти по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Хартата за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор
изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, който съгласува с министъра;
изготвя одитен доклад за всеки отделен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките;
дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
проверява и оценява съответствието на дейността на министерството със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите задължения;
консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети и мнения с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола;
докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешния одит, който се изпраща на дирекция "Вътрешен контрол" на Министерството на финансите до 28 февруари следващата година;
осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите на публичния сектор.

Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и неговата дейност и независимост е гарантирана с подписан двустранно Статут.

Статутът на звеното за вътрешен одит е вътрешен акт, подписан между ръководителя на звеното за вътрешния одит и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който определя целта, правомощията и отговорностите на вътрешния одит.