Вие сте тук

Бенефициенти по Механизма за свързване на Европа

Бенефициенти по Механизма за свързване на Европа
Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Договорени са жп проекти на стойност над 350 млн. евро

Подписан е първия договор за проектиране и строителство с за участъка София – Елин Пелин. След 4 години трасето ще бъде завършено.
„Развитие на жп възел София: участък София - Волуяк“, обща стойност на проекта – над 104 млн. евро; Размер на БФП – над 76 млн. евро (73%).
„Развитие на жп възел Пловдив“, обща стойност на проекта – 72 млн. евро, финансиране от МСЕ 85 %, в размер на 61 млн. евро
„Модернизация на железопътната отсечка София – Елин Пелин“, обща стойност на проекта-около 68 млн. евро; Размер на БФП – около 58 млн. евро (85%)
„Модернизация на железопътния участък Костенец – Септември“ обща стойност на проекта над 178 млн. евро; Размер на БФП – над 151 млн. евро (85%).

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

„FairWay Danube България“, обща стойност на проекта – над 7 млн. евро; размер на БФП – близо 6 млн. евро (85%).
Проектът е съвместна инициатива на България с Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия и Румъния.
В рамките на проекта ИАППД ще закупят проучвателен кораб, маркиращ кораб, 10 броя автоматични хидрометеорологични станции, които ще бъдат монтирани в трите най-критични места в общия българо-румънски участък на реката.

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД)

Sesar Deployment Programme Implementation 2015 – Cluster 3, обща стойност на проекта – 72 млн. евро, финансиране за България – малко над 2 млн. евро
България си партнира с още 13 държави, като целта на проекта е изпълнение на набор от интегрирани проекти, покриващи всички 6 функционалности на управление на въздушното движение;
ДП РВД участва в изпълнението на 2 дейности: „Изграждане на мрежа за сътрудничество, при управление на въздушното движение“ и „Изграждане на система за широкообхватно управление на обмяната на въздушна информация“

Държавно предприятие „Пристанищна инфрастуктура“

Проект „RIX COMMEX“, обща стойност на проекта – 26 501 194 евро, финансовото участие на България – 384 000 евро

В рамките на проекта участват 15 партньора от 13 различни европейски държави (Австрия, Белгия, Чехия, Германия, Франция, Унгария, Хърватия, Люксембург, Румъния, Холандия, Словакия, Сърбия и България) под координацията на австрийската речна администрация viadonau.

Целта му е да се разработи концепция за развитие на речните информационни услуги на ниво „коридор“, която да се приложи в различни участъци на реката.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

проект „ERTMS HIPPOPS“, който е одобрен за финансиране по „Общия пакет“ на Многогодишната работна програма за 2014 г. на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“;
Стойност на проекта, в частта на ИАЖА е 100 000 EUR – 50% съфинансиране
Цел на проект „ERTMS HIPPOPS“ е опростяване и хармонизиране на процеса на въвеждане в експлоатация на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS). Проектът се изпълнява със съвместното участие на Националните органи по безопасност и Органите за оценка за съответствието на Италия, България, Франция и Белгия.