Вие сте тук

Документи, ред за подаване, разглеждане и преценка за допустимост на заявленията за кандидатстване на автобусните превозвачи за получаване на безвъзмездна държавна помощ

07.12.2021

Българските микро, малки, средни и големи предприятия, както и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова подкрепа от 10:00 ч. на 10.12.2021 г. до 16:30 ч. на 23.12.2021 г. Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index

Ръководството за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual/

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Реда за подаване, разглеждане и преценка и Насоките за кандидатстване, представени във формат Word, до 17.12.2021 г. на електронен адрес: stateaid@mtitc.government.bg. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МТИТС, както и в СУНИ, в срок до 5 дни от получаването им.

Документите за кандидатстване по мярката за държавна помощ „Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници“, могат да бъдат намерени в приложените файлове:

Прикачен файлРазмер
Файл Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура49.67 KB
Файл Ред за подаване, разглеждане и преценка за допустимост на заявленията за кандидатстване на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници за получаване от държавата на безвъзмездни средства51.12 KB
Office spreadsheet icon Приложение № 1.1 „Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП“55.5 KB
PDF icon Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)3.75 MB
Microsoft Office document icon Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия1.41 MB
Файл Приложение № 2 „Декларация за запознаване с условията за кандидатстване и изпълнени условия за допустимост на кандидата“21.95 KB
Файл Приложение № 3 „Декларация за микро и малки предприятия“16.22 KB
Файл Приложение № 4 „Декларация за големи, средни предприятия и предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средните предприятия, които не са в затруднено положение“18.83 KB
Файл Приложение № 5 „Декларация за големи и средни предприятия и предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средните предприятия, които са в затруднено положение“13.53 KB
Файл Приложение № 6 „Декларация за държавни помощи“17.14 KB
Файл Приложение № 6а „Справка за получени държавни помощи“16.88 KB
Файл Приложение № 7 „Декларация за липса на свръхкомпенсации“17.55 KB
Файл Приложение № 8 „Декларация за съгласие за предоставяне на данни от Националния статистически институт на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по служебен път“19.13 KB
Microsoft Office document icon Приложение № 9 „Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по служебен път“53 KB
Файл Приложение № 10 „Указания относно предоставянето на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската комисия“29.55 KB
Файл Приложение № 11 „Насоки за кандидатстване по предоставени от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници“43.32 KB
Файл Приложение № 12 „Критерии и методика за оценка на заявленията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници“244.33 KB