Вие сте тук

Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република България

Страните по Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон на 4 април 1949 година,

Уверени, че сигурността на Северноатлантическата зона ще бъде укрепена с присъединяването на Република България към този Договор,

Се споразумяват за следното:

Член І

След влизането в сила на настоящия Протокол, Генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор, от името на всички Страни по Договора, ще отправи към Правителството на Република България покана да се присъедини към Северноатлантическия договор. В съответствие с член 10 на Договора, Република България ще стане Страна по Договора от датата на депозиране на своя документ за присъединяване при Правителството на Съединените американски щати.

Член ІІ

Настоящият Протокол ще влезе в сила, след като всяка от Страните по Северноатлантическия договор уведоми Правителството на Съединените американски щати за неговото приемане. Правителството на Съединените американски щати ще уведоми всички Страни по Северноатлантическия договор за датата на получаване на всяко такова уведомление и за датата на влизане в сила на настоящия Протокол.

Член ІІІ

Настоящият Протокол, чиито текстове на английски и френски език имат еднаква сила, ще бъде депозиран в архивите на Правителството на Съединените американски щати. Това Правителство ще предостави надлежно заверени копия от него на Правителствата на всички Страни по Северноатлантическия договор. 

В доказателство за което, долуподписаните упълномощени лица подписаха настоящия Протокол.

Подписан в Брюксел на 26 март 2003 г.