Вие сте тук

Европейската комисия организира обществена консултация относно Съобщение „Следващото цифрово десетилетие: Приоритетите в цифровата област до 2030 г.“

12.02.2021

Бъдещето на Европа се определя от успешните зелен и цифров преход. Пандемията от COVID-19 и нейното въздействие върху икономиката и обществото подчертаха ключовата роля на цифровите технологии за хората и бизнеса, като те са от решаващо значение за възстановяване от кризата, за да се гарантира, че всички и навсякъде ще могат да се възползват от цифрови възможности, за насърчаване на устойчивостта на ЕС и справяне с рисковете и зависимостите от трети държави, като също така повлияят за позиционирането на ЕС на световната сцена. Цифровите технологии също така са от съществено значение за постигане на целите за устойчивост.

Представената инициатива ще допълни и ще надгради съществуващите политики, бюджетни програми и стратегии на Комисията, плановете за възстановяване, с акцент върху цифровия и зелен преход. Предложеното съобщение има за цел да очертае пътя към обща визия за следващото цифрово десетилетие на ЕС, на държавите членки и най-важното – на гражданите.

Целта на настоящото съобщение е да предложи пътна карта и да даде началото на широка консултация за ясна визия за европейската цифрова трансформация до 2030 г., като се позовава на съобщението „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, Стратегията за данните, Новата индустриална политика, Бялата книга за изкуствения интелект, Плана за възстановяване на Европа и Механизма за възстановяване и устойчивост и като отчита инструментите за финансиране на ЕС.

Пътната карта ще включва формирането на общата амбиция за цифрово лидерство, принципи и измерими цели на ниво ЕС, съчетано с мониторинг на национално ниво, подкрепено от управление, включващо механизъм, който гарантира, че напредъкът по предвидените цели и принципи може да бъде проследен и че основните етапи са идентифицирани.

Консултацията по Пътната карта е отворена до 9 март 2021 г. на адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiative.... Комисията насърчава обществеността, в т.ч. гражданите и другите заинтересовани страни, да се включат и дадат своя принос. Основните заинтересовани страни са всички граждани, длъжностни лица, вземащи политически решения и политици, правителства от всички нива, социални партньори, неправителствени организации, предприятия от всички сектори, включително МСП.

Всички постъпили мнения и предложения от обществената консултация са достъпни на интернет адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12900-Europe-s-digital-decade-2030-digital-targets/feedback?p_id=20937899.

На 9 март 2021 г. Европейската комисия (ЕК) представи съобщение относно „2030 Цифров компас: Европейският път за цифровото десетилетие“, който планира  законодателно предложение, в което цифровият компас ще бъде включен под формата на програма за цифрови политики със заложени цели за изпълнение до 2030 г. в 4 направления – цифрови умения, инфраструктури, цифровизация на бизнеса и на публичната администрация.

Съобщението на ЕК за Цифровия компас и приложението към него ще намерите в приложението: