Вие сте тук

Секторна стратегия на МТИТС за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г. и Секторен план за действие на МТИТС и ИА „Автомобилна администрация“ за 2021 г.

Секторна стратегия на МТИТС за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г. и Секторен план за действие на МТИТС и ИА „Автомобилна администрация“ за 2021 г.

В изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г. и План за действие 2021 – 2023 г., приети с Решение № 775/26.10.2020 г. на Министерския съвет, в МТИТС са разработени Секторна стратегия на МТИТС за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г. и Секторен план за действие на МТИТС и ИА „Автомобилна администрация“ за 2021 г.

Документите са одобрени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 06.04.2021 г.

Обхватът и съдържанието на секторната стратегия са съобразени с Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г., в т.ч. визия, тематични направления, цели и показатели, с фокус върху транспортната политика и отговорностите на министерството в областта на пътната безопасност. Разгледани са въпросите, свързани с обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, контролната дейност, осъществявана от ИА „Автомобилна администрация“, техническите изисквания към пътните превозни средства, развитието на пътната инфраструктура.

Секторният план за действие на МТИТС и ИА „Автомобилна администрация“ за 2021 г. следва формата на Плана за действие за периода 2021 – 2023 г., като включва и прецизира мерките в контекста на 2021 г., по които министерството и ИА „Автомобилна администрация“ са отговорни ведомства. Тези мерки имат отношение и към 6 тематични направления, определени в Националната стратегия, а именно:

  • Управление, основано на интегритет
  • Социално отговорно поведение: учене през целия живот
  • Контрол: ефективен и превантивен
  • Щадяща пътна инфраструктура
  • Превозни средства в защита на човека
  • Спасителна верига за опазване на живота.