Вие сте тук

Констативни актове за премахване на електронно съобщителни мрежи (ЕСМ) по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ)

Констативни актове за премахване на електронно съобщителни мрежи (ЕСМ) по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ)

Съгласно изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ) и по-конкретно чл. 64 се определят условията, при които дадена електронно съобщителна мрежа или елементи от нея подлежат на премахване. Чл. 65 определя реда за премахване на ЕСМ, а чл. 66 постановява случаите на премахване на ЕСМ, разположени във, върху или по физическа инфраструктура на други мрежови оператори без сключен договор или въз основа на прекратен или развален договор.

В случаите, в които операторът на електронна съобщителна мрежа, подлежаща на премахване,  не е известен, мрежовият оператор, който стопанисва засегнатата физическа инфраструктура, публикува покана с искане за премахване на интернет страницата си и в Единната информационна точка. Същата покана може да се изпраща и по електронен път към администраторите на ЕИТ от МТИТС на следния адрес: EkipEIT@mtitc.government.bg.

В Приложение ще намерите публикувани констативни актове за премахване на мрежи: