Вие сте тук

Европейската комисия започва обществена консултация относно сектор „Телекомуникации“ на Механизма за свързване на Европа за периода 2021—2027 г.

05.07.2019

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи и съдържание“ на Европейската комисия започва обществена консултация, за да събере мненията на заинтересованите страни по приоритетните области за инвестиции в цифровата инфраструктура на ЕС. ЕК очаква да се очертаят съществуващите нужди от свързаност и най-добрите начини за тяхното осъществяване чрез финансовата подкрепа на второто издание на програмата Механизъм за свързване на Европа.

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е програма, която подкрепя трансевропейските мрежи и инфраструктури в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. Бюджетът на програмата за седемгодишния период 2021—2027 г.  е 3 милиарда евро.

Изграждането на общоевропейска инфраструктура за цифрова свързаност, сигурна и устойчива, с много високо качество,  е в основата на постигането на напълно функциониращ цифров единен пазар, достъпен за всички граждани на ЕС, както и за разгръщането на следващото поколение цифрови услуги. Предвид значението на програмата в сектор „Телекомуникации“ за успеха на цифровия единен пазар, Европейската комисия поставя на обсъждане своите инвестиционни приоритети в тази област. В обсъждането могат да се включат представители на  промишлеността, академичните институции и публичния сектор. Целта на Европейската комисия е да се създаде програма, която максимално да отговаря на икономическия интерес при осъществяване на инвестиции в цифрова инфраструктура.

Обществената консултация ще помогне на Европейската комисия да подготви пътната карта за изпълнение на инвестиции в цифровия сектор, в рамките на Механизма за свързване на Европа. Комисията информира и за подготовката на първата многогодишна работна програма, която ще стартира от 2021 г. Успоредно с проучването и срещите със заинтересованите страни, резултатите от тази консултация ще бъдат включени в конкретни предложения за финансиране, които Комисията ще направи.

 На страницата на консултацията можете да намерите повече подробности и да участвате в проучването.