Вие сте тук

Информация относно издаваните от министъра актове в изпълнение на неговите правомощия съгласно правилото на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ

При изпълнението на своите правомощия министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава следните административни актове:

I. В областта на автомобилния транспорт

I.А. Движение по пътищата

1. Прегледи на пътни превозни средства

- Разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства

Правно основание - чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;

Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

- Заповеди за заличаване от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти

Правно основание – чл. 148, ал. 11 от Закона за движението по пътищата;

Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

- Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава образеца на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Правно основание – чл. 39 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

2. Обучение и психологическа годност на водачите на моторни превозни средства

- Разрешения за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Правно основание – чл. 152, ал. 3 от Закона за движението по пътищата;

Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

- Удостоверения за регистрация за извършване на дейности по организиране и провеждане на психологическите изследвания на водачите на моторни превозни средства

Правно основание – чл. 153в, ал. 4 от Закона за движението по пътищата;

Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

3. Административнонаказателни актове

- Наказателни постановления за нарушения на Закона за движението по пътищата

Правно основание –  чл. 189, ал. 12 от Закона за движението по пътищата

I.Б. Автомобилни превози

1. Автомобилни превози на територията на Република България

- Лицензи за извършване на обществен превоз на пътници или товари

Правно основание - чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

2. Международни автомобилни превози

Лицензи на Общността за извършване на международни превози на пътници или товари

Правно основание –чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Разрешителни за достъп на чуждестранни превозвачи до превоз на товари на българска територия (когато такова се изисква по силата на двустранни и многостранни международни договори, по които Република България е страна)

Правно основание - чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 2 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Разрешителни за международен превоз на пътници (когато такова се изисква по силата на международни договори, по които Република България е страна)

Правно основание – чл. 29 и 30/чл. 34, ал. 2 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Разрешителни, валидни за територията на Република България, за извършване на международен превоз по автобусна линия до държави, които не са членки на Европейския съюз

Правно основание – чл. 40, ал. 1 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Разрешителни за извършване на превоз на пътници по автобусна линия до държави-членки на Европейския съюз

Правно основание – чл. 45д, ал. 1 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Министърът или упълномощено от него лице утвърждават образец на разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници с автобуси до държави, които не са членки на Европейския съюз

Правно основание – член 46 от Наредба № 11 от 2002 г.  за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Разрешителни, валидни за територията на Република България, за извършване на международен совалков превоз на пътници с автобуси до държави, които не са членки на Европейския съюз

Правно основание – член 50, ал. 1 от Наредба № 11 от 2002 г.  за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Заповеди, с които се определят условията и редът за разпределяне и използване Многостранните разрешителни за международен превоз на товари по шосе (ЕКМТ/СЕМТ), предоставени от Международния транспортен форум

Правно основание – чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните превоз

3. Комбинирани превози

- Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава образец на удостоверенията за вътрешен комбиниран превоз (които се предоставят на превозвачите на граничните пунктове при влизане в страната)

Правно основание – чл. 10ж от Закона за пътищата;

Глава четвърта от Закона за железопътния транспорт; Наредба № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари

4. Документи на водачи и пътни превозни средства

- Разрешения за организиране на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността на превоза на опасни товари

Правно основание - чл. 14а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

- Сертификати за водачи на превозни средства за осъществяване на международен превоз на товари (за водачи – граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз)

Правно основание – чл. 7а, ал. 4 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Карти за квалификация на водачи (при осъществяване на превозите, вкл. при превози за собствена сметка, с превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E)

Правно основание – чл. 7б, ал. 1  от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

- Удостоверения на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници или товари (за всяко отделно превозно средство, с което се извършва превозната дейност)

Правно основание – чл. 7, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

- Заверени копия на лицензи на Общността (за всяко отделно превозно средство, с което се извършва превозната дейност)

Правно основание – чл. 7, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

- Удостоверения за преминати допълнителни прегледи на автобуси, с които се извършват превози (случайни и за собствена сметка) на деца и/или ученици

Правно основание – чл. 29б, ал. 3 от Закона за автомобилните превози

5. Административнонаказателни актове

- Наказателни постановления за нарушения на Закона за автомобилните превози (с изключение на тези по чл. 93а и чл. 96, ал. 4)

Правно основание – чл. 92, ал. 2 от Закона за автомобилните превози

II. В областта на железопътния транспорт

1. Оценяване и проверка на съответствието на железопътната система

- Разрешения за извършване на дейностите по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост на съставните елементи и подсистемите на железопътната система

Правно основание – чл. 115б, ал. 1 от ЗЖТ

Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

- Разрешения за извършване на дейностите по оценяване съответствието на подсистема или на част от подсистема на железопътната система с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила, които се използват за прилагането на съществените изисквания за съответната подсистема

Правно основание – чл. 115б, ал. 2 от ЗЖТ

Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

2. Железопътни превози

- Лицензии за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари

Правно основание – чл. 37, ал. 1 от ЗЖТ;

Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

- Временни лицензии за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари

Правно основание – чл. 42, ал. 5 от ЗЖТ;

Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

III. В областта на водния транспорт

1. Изграждане и разширение на пристанищни обекти

- Решения за разширяване на съществуващи и за изграждане на нови пристанища за обществен транспорт с национално значение

Правно основание - чл. 112а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ

- Актове във връзка с провеждането на процедури за изработване и одобряване на генерални планове на пристанища за обществен транспорт, в т.ч.:

- Заповеди за даване на разрешение за изработване на проекти на Генерални планове на пристанища за обществен транспорт – съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството

Правно основание – чл. 20, ал. 1 от Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт във връзка с чл. 112а, ал.  6 от ЗМПВВППРБ

- Заповеди за одобряване на проекти на генерални планове на пристанища за обществен транспорт – съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството

Правно основание – чл. 112а, ал. 5 от ЗМПВВППРБ; чл. 36, ал. 1 от Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

2. Експлоатационна годност на пристанищни обекти и предоставяне на пристанищни услуги

- Удостоверения за експлоатационна годност на пристанища

Правно основание – чл. 95, ал. 2 от ЗМПВВППРБ;

Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

- Заповеди за временно преустановяване или ограничаване на експлоатацията на пристанище

Правно основание – чл. 96, ал. 2, съответно 3 от ЗМПВВППРБ

Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

- Удостоверенията за експлоатационна годност на специализирани пристанищни обекти

Правно основание – чл. 111в, ал. 2 от ЗМПВВППРБ;

Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

- Заповеди за временно преустановяване на експлоатацията на специализирани пристанищни обекти

Правно основание – чл. 111в, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;

Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

- Заповеди за преустановяване на дейности по предоставяне на пристанищни услуги

Правно основание – чл. 116, ал. 6 от ЗМПВВППРБ

3. Плавателни средства

- Заповеди за обявяване на регистри на друга държава за съвместими с българския регистър на корабите

Правно основание – чл. 27 от Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите във връзка с чл. 33, ал. 2 и чл. 45, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване

4. Сигурност на корабоплаването

- Международни свидетелства за сигурност на кораба/Временно международно свидетелство за сигурност на кораба;
- Удостоверения за съответствие на пристанището с изискванията за сигурност

Правно основание – чл. 60а, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;

Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

5. Радиокомуникация

- Свидетелства за правоспособност на радиооператорите от Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна радиослужба и морската подвижна-спътникова радиослужба и на оператори на радиостанции на плавателни съдове по вътрешните водни пътища;
- Разрешения за използване на радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти

Правно основание – чл. 60б, т. 1 от ЗМПВВППРБ;

Наредба № 14 от 14.09.2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища

IV. В областта на въздушния транспорт

1. Летателна годност на въздухоплавателните средства

- Заповеди за въвеждане в действие на националните норми за летателна годност за отделните категории и видове въздухоплавателни средства

Правно основание – чл. 16а, ал. 6 от ЗГВ; чл. 12, съответно чл. 14 от Наредба № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

2. Достъп до пазара на въздушни превозвачи и работа в гражданското въздухоплаване

- Актове във връзка с провеждането на процедури за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз, в т.ч.:

- Заповеди за откриване на конкурсни процедури за достъп до пазара на въздушни превозвачи

Правно основание – чл. 7, ал. 3 от ЗГВ, чл. 8 от Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз

- Заповеди за определяне на превозвача за назначаване по съответната договорена въздушна линия

Правно основание – Чл. 7, ал. 3 от ЗГВ, чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз

- Разрешения за работа в гражданското въздухоплаване на чужденци (които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)

Правно основание – чл. 34, ал. 2 от ЗГВ

3. Радиокомуникация

- Свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната подвижна радиослужба и въздушната подвижна спътникова радиослужба;
- Разрешения за използване на радиостанции на въздухоплавателни обекти

Правно основание – чл. 16з, т. 1 от ЗГВ

4. Административнонаказателни актове

- Наказателни постановления за нарушения по чл. чл. 143, т. 17 - 19 и чл. 144, т. 16 и 17 от Закона за гражданското въздухоплаване

Правно основание – чл. 148, ал. 5 от ЗГВ

V. В областта на съобщенията

1. Електронно управление

- Разрешения за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите – членки на НАТО

Правно основание – чл. 14 от Закона за електронните съобщения

2. Пощенски услуги

- Заповеди за пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, и за изваждане от употреба на пощенски марки (ОТ КАТЕГОРИЯТА НА ОБЩИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ)

Правно основание – чл. 75, ал. 1 от Закона за пощенските услуги

Чл. 18, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

VI. По други закони

Закон за водите

чл. 201, ал. 4 от Закона за водите: Наказателни постановления за нарушения на Закона за водите при ползването за транспортни цели на вътрешните морски води и водите на териториалното море и на водите на река Дунав.

Закон за защита от шума в околната среда

Чл. 5, ал. 1, т. 2 – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията възлага изработването на стратегическите карти за шум за основните железопътни линии и основните летища;
Чл. 8, ал. 1, т .2 – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията възлага изработването на плановете за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда.

Закон за рибарството и аквакултурите

Чл. 17, ал. 14 – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с министъра на земеделието и храните одобрява 5-годишния план за извършване на проверки на мощността, бруто тонажа на риболовните кораби, вида, броя и характеристиките на риболовните съоръжения;
Чл. 45б – сертификати на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби.

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Чл. 18 – наказателни постановления за нарушения на закона.

Закон за отбраната и въоръжените сили

Чл. 26, т. 18 – списък на военните летища, които могат да бъдат определени за запасни летища на български граждански въздухоплавателни средства, изпълняващи международни и вътрешни обществени превози (съвместно с министъра на отбраната);
Чл. 131, ал. 3 – акт за определяне на режима на въздухоплаване във въздушното пространство на Република България при осъществяване на отбраната на страната (съвместно с министъра на отбраната).

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Чл. 13, ал. 1 – норми за емисии на вредни вещества (замърсители) в отработилите газове от моторните превозни средства (съвместно с министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването).

Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Чл. 53а, ал. 8 - удостоверение по образец - Приложение IV към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската инициатива за съответствие на система за събиране на изявления за подкрепа на изискванията регламента.

Закон за Министерството на вътрешните работи

Чл. 185, ал. 2 – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава образеца на превозен документ (карта) за безплатно пътуване на служителите в МВР в обществения градски транспорт.

Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове

Чл. 2, ал. 3 – акт за определяне на зоните на ГКПП, изградени на територията на международни железопътни гари, летища и пристанища за обществен транспорт

В сферата на компетентност на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се включва и:

1. Издаването на административни актове във връзка с осъществяването на общи правомощия в качеството на орган на изпълнителната власт. Така например министърът е възложител на обществените поръчки, които се провеждат в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и издава предвидените в Закона за обществените поръчки актове за откриване на процедури и избор на изпълнител. Министърът издава също така актове, свързани с предоставеното на министерството за управление имущество – държавна собственост, в съответствие със Закона за държавната собственост; актове по Закона за държавния служител и Кодекса на труда в качеството му на работодател; както и актовете, предвидени в Закона за публичните финанси, предвид това, че е първостепенен разпоредител с бюджет;

2. Издаването на редица вътрешнослужебни актове във връзка с организацията на работата в ръководената от него администрация – актове за определяне на съставите на съвети, комисии, работни групи и други звена за изпълнение на определени задачи в областите – транспорт, информационни технологии и съобщения, правила за вътрешния ред, както и за извършване на отделни дейности – например вътрешни правила, в които е определен редът за предоставяне на достъп до обществена информация от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

3. Издаването на заповеди и други актове, с които делегира правомощия на длъжностни лица в административни структури в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Например с оглед осигуряването на бързина, ефективност и качество на административното обслужване значителна част от функциите на министъра, свързани с издаването на лицензи, разрешителни, свидетелства и др. в областта на транспорта са възложени на изпълнителните директори на специализираните администрации към министерството, в които е налице съответната експертиза.

4. Постановява откази за издаване на административни актове от неговата компетентност (например – отказва издаването на разрешителни за извършване на автомобилни превози), както и отнема вече издадени разрешителни и други актове в предвидените в закона случаи;

5. Води предвидените в закона регистри, включително отговаря за вписването и заличаването на обстоятелства в тях;