СЗРПИЖТ Контакти

Адрес  за кореспонденция:

София  1000,
ул."Дякон Игнатий" № 9
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт (СЗРПИЖТ)

д-р инж. Бойчо Скробански - държавен инспектор по разследване, ръководител на СЗРПИЖТ

Тел. +359 2 9409317 / +359 2 9324223
Факс: +359 2 9409350
моб.: +359 886 299 301
E-mail: bskrobanski@mtitc.government.bg

GSM за 24-часово докладване на железопътни събития:

0886 299 301 - Бойчо Скробански