ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Въздушен транспорт » Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Специализирано звено за разследване на авиационни събития
Голям размерДейност

Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС) е създадено през ноември 2001 г. на основание на изискванията на: Анекс 13 за разследване на авиационни произшествия и инциденти на Международната конвенция за гражданско въздухоплаване, Директива 94/56 на ЕС за фундаменталните принципи за разследване на авиационни произшествия и инциденти и Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия от 27.01.1999 г. на министъра на транспорта.

През 2004 г. е изменен и допълнен Законът за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и е създаден чл. 16г, с който се регламентира създаването на Специализирано звено за разследване на авиационни събития. В последствие, при изменение и допълнение на ЗГВ този член е формулиран като 16ж.

Основните функции на СЗРАС съгл. чл.16ж. на ЗГВ са:

  1. Поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития - авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;
  2. Организира, участва и ръководи разследването във връзка с безопасността;
  3. Съхранява документацията от разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития;
  4. Изготвя и разпространява годишен анализ и информационен бюлетин за авиационните събития;
  5. При разследване на авиационни събития анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие;
  6. Събира и анализира данни за авиационната безопасност в съответствие с чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на съвета от 20 октомври 2010 г.

Основните цели на разследването на авиационни събития и от кого се извършва то са описани в чл. 142 на ЗГВ.

Създаването на СЗРАС и свързаните с това промени в ЗГВ са отразени в чл. 35, ал. 3 на Устройствения правилник на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в изменения и допълнен вариант на Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия, която детайлно указва реда и органите за разследване на авиационни събития, както и техните права, задължения и отговорности.

Дейността на СЗРАС се ръководи от ръководител, инспектор по разследване. Понастоящем щатът на СЗРАС включва 6 длъжности за специалисти в областта на въздухоплаването.

Основните задачи, по които работи СЗРАС, са следните:

  1. Разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и определяне на препоръки за безопасност;
  2. Превантивна дейност, насочена към подобряване на нивото на безопасност на полетите;
  3. Контрол върху разследваните от въздухоплавателните организации инциденти.

СЗРАС участва в реализиране на програма ECCAIRS - Въвеждане и поддържане на единна европейска система за събиране, обработка и анализ на данни за авиационни събития (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems – ECCAIRS).

СЗРАС е функционална част от дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт“ към МТИТС.

 

КОНТАКТИ:

Адрес за кореспонденция:
София 1000
Ул. „Дякон Игнатий” № 9
Министерство на транспорта
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Христо Христов -Директор
Тел.
(02) 9409338, (02) 9371064;
Факс: (02) 9409828
E-mail:
ihristov@mtitc.government.bg

Стефан Петров - главен специалист
Тел. (02) 9409864
GSM:
0886 434 242
E-mail:
spetrov@mtitc.government.bg

Валери Каралийски - главен инспектор
Тел.
(02) 9409214
GSM: 0886 777 998
E-mail: vkaraliyski@mtitc.government.bg

Михаил Каменов - главен инспектор
Тел.
(02) 9409 854
GSM:
0876 481 609
E-mail: mkamenov@mtitc.government.bg

Валери Тодоров - главен инспектор
Тел. (02) 9409 854
GSM: 0876 484 398
E-mail:
vttodorov@mtitc.government.bg

 

GSM за 24-часово докладване на авиационни събития:


0889 601 266 - Христо Христов
Актуално

 

 

 

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2013 г. (1.34 MB)

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2011 г. (6.05 MB)

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ ЗА 2009 Г. (1.43 MB)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНОНИМНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ ЗА 2009 Г. (260.48 KB)

Информационнен бюлетин за авиационните събития и безопасността на полетите, обхващащ периода Януари - Юни 2009 г. (546.82 KB)

ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ ЗА 2008 Г. (1.67 MB)

Информационнен бюлетин за авиационните събития и безопасността на полетите, обхващащ периода Януари - Юни 2008 г. (512.35 KB)

На 01.08.2008 г., въз основа Постановление № 185/28.07.2008 г. на МС, в Министерстово на транспорта бе създадена Дирекция "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт", обединяваща функциите, задълженията, отговорностите и правата на специализираните звена за разследване на събития в съответните отрасли на транспортната система.

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ ЗА 2007 Г. (21-03-2008 г.)

НА ГОДИШНАТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ISASI СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗВЕНО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА БЕ ПРЕДСТАВЕНО ОФИЦИАЛНО КАТО НОВ ЧЛЕН (2007-09-12)

България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия (2007-04-27)

ГОДИШЕН АНАЛИЗ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ И АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2006 г. (2007-04-04)

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия (2007-02-12)

Участие на представител на Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС) в 9-та среща на Управляващия Комитет на Европейския координационен център на системите за докладване на авиационни събития (ECCAIRS) (2006-11-10)

Първоначална информация за сблъсък във въздуха между Boeing 737-800 и Embraer Legacy 600 (2006-10-17)

Произшествието с Boeing 737-300 на Helios: резултати и изводи (2006-10-17)
РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННО ПРОИЗШЕСТВИЕ С ВЕРТОЛЕТ КА-32 В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ (2006-09-29)
Важно и полезно

 

 

 

 

 
Разделът съдържа важна и полезна специализирана информация, касаеща теоретични и експлоатационни въпроси, които в процеса на разследване на СЗРАС на различни авиационни произшествия и сериозни инциденти са се оказали с голямо влияние за реализирането на съответните авиационни събития.
 

 

 

 ГОРЕНЕ ПРИ БУТАЛНИТЕ АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ.   (107.58 KB) Сериозен инцидент със самолет Cessna 152 от 13.08.2009 г.
   
 КАРБУРАТОРНО ОБЛЕДЕНЕНИЕ
  (144.12 KB) Сериозен инцидент със самолет Zlin 143 от 11.06.2009 г.
   
   
   
   
   

 

 

 
Авиационни събития
Информационни бюлетини и анализи

 

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2013 г. (1.34 MB)

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2011 г. (6.05 MB)

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ №14, ЯНУАРИ-МАРТ 2007 г. (346.44 KB)

ГОДИШЕН АНАЛИЗ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ И АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2006 г. (1.73 MB)

Годишен анализ по безопасността на полетите и авиационните събития за 2005 г. (2.03 MB)
Безопасността на полетите е основен критерий за управлението, организацията и практиката на всички въздухоплавателни организации, имащи предмет на дейност гражданската авиация – от Международната организация за гражданска авиация 1(ИКАО) до най-малката по структура и обем въздухоплавателна организация.

Информационен бюлетин по безопасност на полетите №12 април – септември 2005 г. (786.95 KB)
Този бюлетин включва авиационни събития, реализирани за периода от 01.04.2005 г. до 30.09.2005 г. През разглеждания период са реализирани общо 56 авиационни събития. Четиридесет и пет от тези събития са реализирани с български въздухоплавателни средства (ВС) както следва: 1 авиационно произшествие, 3 сериозни инциденти и 40 инциденти...
Окончателни доклади

 

 

Окончателни доклади на СЗРАС от приключили разследвания на авиационни събития през 2016 година

Окончателен  доклад от разследване на сериозен инцидент, реализиран на 02.04.2016 г. със самолет Mooney M20R (2.61 MB)

На 02.04.2016 самолет Mooney M20R, регистрационни знаци LZ-SPY, пилотиран от пилот-собственик изпълнява тренировъчни полети, кацане с незабавно излитане (touch and go). При второто кацане витлото на ВС се съприкосновява с пистата за излитане и кацане, като оставя следа с обща дължина около 11 m. Трите лопати на витлото са огънати по периферията. Пилотът не прекратява излитането, изпълнява полет в зона и каца нормално.

Aвиационно произшествие, реализирано на 21.05.2015 г. със самолет Rally 105, регистрационни знаци LZ-GVG, при изпълнение на полет от пилота собственик в района на летателна площадка „Лесново“, област София (2.37 MB)

На 21.05.2015 г., самолет Rally 105 с регистрационни знаци LZ-GVG, собственност на български гражданин, изпълнява развлекателен полет от летателна площадка «Лесново», област София, до летателна площадка «Долна Баня», област София. Самолетът се пилотира от пилот собственик. На борда на самолета няма други членове на екипаж и пътници. Непосредствено след излитане ВС прави опит да се завърне обратно на летателната площадка при което се сбъсква с земната повърхност преди прага на ПИК 28. При съприкосновението със земната повърхност самолетът е напълно разрушен, а пилотът собственик почива от получените рани без да дойде в съзнание.

Авиационно произшествие, реализирано на 25.07.2015 г. с вертолет Robinson R-44 Raven I, регистрационни знаци LZ-RLH, експлоатиран от авиационен оператор „Авиоотряд Варна” ООД, при кацане в района на пристанище Царево (4.19 MB)

На 25.07.2015 г. около 13:10 h вертолет Robinson R-44 Raven 1, рег. знаци LZ-RLH, излита от летателна площадка Калиманци по маршрут към град Царево. На борда на вертолета се намират пилот и двама пътници. При изпълнение на подход за кацане на избрана от въздуха летателна площадка до пристанището на град Царево, пилотът прави  маньовър за избягване на внезапно появило се препятствие, при което вертолетът пада в морето недалеч от брега. ВС потъва на дълбочина 3...4 m. Пилотът  и двамата пътници напускат вертолета без наранявания.

Сериозен инцидент, реализиран на 11.02.2015 г. със самолет F2000, регистрационни знаци LZ-OOI, при излитане от летище София (2.07 MB)

На 11.02.2015 г. самолет FALCON 2000, регистрационни знаци LZ–ООІ,  експлоатиран от авиационен оператор „Авиоотряд 28“, излита от ПИК 09 на летище София за изпълнение на полет BGF 004 по маршрут SOF-BRU. След излитането не се прибира лява основна стойка на колесника. Екипажът изпълнява съответната контролна карта и пуска колесника, след което взема решение за изразходване на част от горивото и кацане на летище София. Направени са два подхода за визуална проверка от земята на положението на колесника и е извършено нормално кацане. Няма последствия за пътниците, екипажа и самолета.

Вертолет R22 BETA, без регистрационни знаци, експлоатиран от собственик, в землището на село Узунджово, област Хасково (3.64 MB)

На 02.08.2015 г. към 11 h в землището на село Узунджово, област Хасково, при опит да излети от нерегламентирана временна летателна площадка се разбива вертолет R22 BETA, без регистрационни знаци. На борда на вертолета се намират две лица без правоспособност да пилотират вертолета, едното от тях, седящо на лява седалка, е пилотирало вертолета. Лицата не са получили нараняване но вертолета е разрушен.

Самолет P92-JS, регистрационни знаци LZ-DBV (4.29 MB)

На 27.07.2015 самолет P92-JS, регистрационни знаци LZ-DBV, експлоатиран от авиационен учебен център „Ратан“ ООД, излита от ПИК 27 на летателна площадка Долна Баня за изпълнение на тренировъчен полет. След излитането, между 1 и 2 завой, инструкторът симулира отказ на двигател, при избор на площадка за принудително кацане и имитация на кацане, самолетът се приземява в неокосена ливада със значителни повреди. Инструкторът и обучаемият пилот напускат самолета, без да са получили наранявания.

 

Забележка: Окончателни доклади от предходни години може да намерите в раздел "Архив" на страницата на Специализирано звено за разследване на авиационни събития, Министерство на транспорта.
Архив

 

 

 

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000Нормативни документи

Закон за гражданското въздухоплаване

Обн., ДВ, бр. 94 от 1.12.1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 13.04.1990 г., бр. 16 от 21.02.1997 г., бр. 85 от 24.07.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., доп., бр. 12 от 11.02.2000 г., изм. и доп., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 6.04.2001 г., изм., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 102 от 20.12.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 5.05.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 10 от 30.01.2007 г., в сила от 30.01.2007 г., доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2008 г., в сила от 25.07.2008 г., изм., бр. 67 от 29.07.2008 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. и доп., бр. 63 от 13.08.2010 г., доп., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 41 от 31.05.2011 г., бр. 81 от 18.10.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 12 от 11.02.2014 г., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 28 от 17.04.2015 г., бр. 89 от 17.11.2015 г., доп., бр. 15 от 23.02.2016 г.

Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия (2.14 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2004 г., бр. 77 от 27.09.2005 г., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 6 от 22.01.2016 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 996/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (957.54 KB)
от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (68.5 KB)
от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1018 НА КОМИСИЯТА (52.14 KB)
от 29 юни 2015 година за установяване на списък с класификация на събитията в гражданското въздухоплаване, които трябва задължително да бъдат докладвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета

Анонимно докладване на авиационно събитие

Можете да подадете анонимна информация за авиационно събитие по смисъла на §3, т. 1, 2 и 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба №13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия.

Информацията, която подавате ще е на разположение само на Специализираното звено за разследване на авиационни събития и ще се използва единствено за целите на подобряване на безопасността на полетите.
Моля, попълнете формата, като се постараете да дадете колкото се може повече информация за авиационното събитие (дата, час, място, подробно описание).

Връзки


 

Органи за разследване на авиационни произшествия на други държави:

САЩ:
www.ntsb.gov

Великобритания:
www.aaib.gov.uk

Германия:
www.bfu.de

Франция:
www.bea-fr.org

Италия:
www.ansv.it

Ирландия:
www.aaiu.ie

 Коментари (0)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени